#76 Bakit mo kailangan si Cristo bilang iyong Hari?

Dahil ako’y mahina at walang kakayanan (Ps 56:3)

When I am afraid, I put my trust in you. 

Mga Awit 3:23 ABAB

Kailangan ng lahat ng tao at maging ng mga bata si Hesus bilang Hari. Dahil si Hesus ay naghahari magpakailanman, Siya ay may awtoridad, kapangyarihan at pamamahala sa lahat ng mga bagay, Siya lamang ang makakatulong sa atin lalo na sa oras ng kapahamakan at pangangailangan.

Tayo ay mahina at walang kakayanan na ingatan ang ating buhay kaya dapat lamang na tayo ay magtiwala lamang sa Kanya. Hindi rin tayo ang pinuno ng ating buhay, kaya dapat tayo ay mapasakop sa Kanyang paghahari. Ipinapakita ng katotohanang ang dakilang biyaya ng Diyos sa mga taong mahihina at nakakakita ng kanilang karukhaan sa harapan ng Diyos. Si Hesus din ay mapagmahal na Hari at Panginoon. Ang mga nanganganlong sa Kanya ay tunay na hindi itatakwil at makakatagpo ng kapahingahan. 

Sa Diyos lamang ang papuri!

Ito ay gabay sa mga magulang sa pagtuturo gamit ang Katekismong Baptist para sa mga bata.


English Version

Q.76.  Why do you need Christ as your king?
A.   Because I am weak and helpless. (Ps 56:3)

When I am afraid, I put my trust in you. 

Psa 56:3  ESV

Everyone and even children need Jesus as King. Because Jesus reigns forever, He has authority, power, and control over all things, He alone can help us especially in times of trouble and need.

We are weak and incapable of taking care of our lives so we should trust Him. Nor are we the ruler of our lives, so we must submit to His reign. This truth shows the greatness of the grace of God to those who are weak and see their poverty before God. Jesus is also a loving King and Lord. Those who take refuge in Him will truly not be rejected and will find rest.

To God be the glory!

Note: This question is #75 in the Children’s Catechism

Originally written in https://hgcbcc.com/2022/01/14/76-bakit-mo-kailangan-si-cristo-bilang-iyong-hari/