#79 Ano ang tinuturo ng unang apat na kautusan?

Kung Paano ibigin at paglingkuran ang Diyos

Malinaw na ang unang tapyas ng bato o ang unang apat na utos ng Diyos ay nagtuturo kung paano ibigin ang Diyos at paglingkuran Siya. Huwag sumamba sa ibang diyus-diyosan. Huwag gumawa ng at sumamba sa inukit na larawan. Huwag gamitin ang Kanyang Pangalan sa walang kabuluhan. Ituring na banal ang araw na pagsamba. 

Ang mga ito ay nagpapakita na ang Diyos ay Diyos at Siya lamang ang ating paglilingkuran. Nauna ito sa mga utos na may kinalaman sa ating mga kapwa dahil ito ang pundasyon ng mga susunod na utos. Ang pag-ibig at pagsamba sa Diyos na lumikha sa atin ang pangunahing tungkulin ng bawat isa. Hindi natin tunay na maiibig ang ating kapwa kung hindi natin iniibig at pinaglilingkuran ang Diyos.

Ito ay gabay sa mga magulang sa pagtuturo gamit ang Katekismong Baptist para sa mga bata.


English Version

Q.79.  What do the first four commandments teach?
A.    What it means to love and serve God.

Clearly, the first tablet of stone or the first four commandments of God teach how to love God and serve Him. Do not worship other gods. Do not make and worship the carved images. Do not use His Name in vain. Keep the day of worship holy.

They show that God is God and He is the only one that we must serve. It precedes the commandment concerning our neighbors because it is the foundation of the next commandments. Loving and worshiping the God who created us is the primary duty of each one. We cannot truly love our neighbor if we do not love and serve God. We cannot truly love our neighbors if we do not love and serve God.

To God be the glory!

Note: This question is #78 in the Children’s Catechism

Originally written in https://hgcbcc.com/2022/01/16/79-ano-ang-tinuturo-ng-unang-apat-na-kautusan/