#82 Sino ang Iyong Kapwa?

Lahat ay aking kapwa (Lk 10:25-37)

Ano sa palagay mo, alin sa tatlong ito, ang naging kapwa tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisan?” At sinabi niya,’Ang nagpakitang habag sa kanya.” Sinabi sa kanya ni Jesus, “Humayo ka, at gayundin ang gawin mo.”

Lucas 10:36-37 ABAB

Sa kwento ng mabuting Samaritano makikita natin na hindi natin dapat pinipili ang ating kapwa na ating iibigin na gaya ng ating sarili. Sinoman siya, ano man ang kalagayan niya sa buhay, mayaman o mahirap, bata o matanda, ay ating kapwa. Sa utos ng Diyos na ibigin ang ating kapwa, ito ay walang pagtatangi. 

Si Hesus ay namatay para sa mga makasalanan at dukha, hindi niya pinili ang mga mayayaman o matatalino lamang. Dito natin makikita na si Hesus lang ang nakagawa ng utos na ito nang walang bahid ng kasalanan. Kaya nga naman, dapat pa rin natin ipakita sa mga bata na hindi nila ito magagawa ng ayon sa kagustuhan ng Diyos maliban sa biyaya na nakay Kristo lamang. 

Ito ay gabay sa mga magulang sa pagtuturo gamit ang Katekismong Baptist para sa mga bata.


English Version

Q.82. Who is your neighbor?
A.    Everybody is my neighbor. (Lk 10:25-37)

Which of these three, do you think, proved to be a neighbor to the man who fell among the robbers?” He said, “The one who showed him mercy.” And Jesus said to him, “You go, and do likewise.”

Luke 10:36-37 ESV

In the story of the good Samaritan, we see that we should not choose our neighbor to love as ourselves. Whoever he is, whatever his situation in life, rich or poor, young or old, is our neighbor. In God’s command to love our neighbor, it is without exception.

Jesus died for sinners and the poor, he did not choose only the rich or the wise. Here we see that only Jesus fulfilled this command perfectly. Therefore, we must still show our children that they cannot do it according to God’s will except through the grace that is in Christ alone.

To God be the glory!

Note: This question is #81 in the Children’s Catechism

Originally written in https://hgcbcc.com/2022/01/21/82-sino-ang-iyong-kapwa/