#83 Nalulugod ba ang Diyos kapag Siya ay iyong Inibig at Sinunod?

Oo. Sinabi ng Diyos, “Iniibig ko silang sa akin ay umiibig, at ako’y natatagpuan ng humahanap sa aking masigasig.” (Prov 8:17)

Napakahalaga na sa ating ginagawa na ang Diyos dapat ay nalulugod. Sa lahat ng mga bagay, sa ating pag-ibig at pagsunod sa Kanya, ito ay nagbibigay kapurihan sa Diyos. Ang teksto ngayong araw ay hindi nagtuturo na iibigin lamang Niya ang umiibig sa Kanya, dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin. Maiibig lamang natin Siya dahil sa Kanyang pag-ibig na nakay Kristo na nagligtas sa atin. 

Dapat din nating ipakita sa mga anak na ang kanilang pagsunod sa mga magulang ay sumasalamin sa pagbibigay lugod nila sa Diyos. Dahil inutos ng Diyos na sundin nila ang mga magulang, Siya ay nalulugod sa pagsunod ng mga anak. 

Ito ay gabay sa mga magulang sa pagtuturo gamit ang Katekismong Baptist para sa mga bata.


English Version

Q.83. Is God pleased when we love and obey him?
A.    Yes. God says, “I love those who love me, and those who seek me diligently will find me.” (Prov 8:17)

It is so important in what we do that God should be pleased. In all things, in our love and obedience to God, it glorifies Him. Today’s text does not teach that He will love only those who love Him, because God first loved us. We can love Him only because of His love in Christ who saved us.

We should also show our children that their obedience to their parents pleases God. Because God commands them to obey their parents, He is pleased when they obey and love their parents. 

To God be the glory!

Note: This question is #82 in the Children’s Catechism

Originally written in https://hgcbcc.com/2022/01/24/83-nalulugod-ba-ang-diyos-kapag-siya-ay-iyong-inibig-at-sinunod/