Itigil ang Pagdarasal para sa Kung Ano-Anong Bagay (at Simulang Manalangin para sa Diyos)

share

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

Sa panalangin ng Panginoon (Mat. 6: 9–13; Luc. 11: 2–4), itinuro ni Jesus sa kanyang mga disciples ang tungkol sa mga priyoridad na dapat humuhubog sa buhay ng panalangin ng bawat mananampalataya. Ang modelong prayer na ito ay puno ng mga request — para sa pagkain sa araw-araw, kapatawaran, pamumuno, at tulong mula sa anoman kasamaan. 

Ngunit ipinapakita rin nito na ang ating pinakamalaking pangangailangan ay hindi lamang upang makakuha ng mga bagay-bagay mula sa Diyos. Ang ating pinakamalaking pangangailangan ay ang makilala ang Diyos mismo.

Ang Ating Maling Pagdarasal para sa Kung Ano-Anong Bagay

Lahat tayo ay nanalangin para sa mahahalagang bagay sa nakaraan at nalaman na ang ating mga panalangin ay hindi sinasagot; naiisip natin hindi ginawa ng Diyos ang inaakala nating dapat niyang gawin. Kapag tinitingnan natin ang prayer bilang paghiling lang at hindi natanggap ang hiniling natin, madalas nagdududa na tayo. Maiisip natin na sana hindi na lang tayo nag-abala na manalangin sa simulat simula pa. 

Kahit ang ganitong pagdududa ay lehitimo, ang pag-iisip na ganito ay nalilimutan ang kung ano ba talaga ang panalangin sa atin. Ang punto ng prayer ay hindi lamang pagkuha sa Diyos na gumawa ng lahat ng bagay. Pansinin ang sinabi ni Jesus sa Mateo 6: 7–8 (ASND): “Ngunit kapag ikaw ay mananalangin, huwag mong gamitin ang mga walang kabuluhang paulit-ulit na mga panalangin…sapagkat alam na ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa man kayo humingi sa kaniya.“

Kung alam na ng Diyos ang kailangan mo bago ka pa humiling, ano ang punto na ipagdasal mo pa ito? Alam na Niya, kaya bakit mo pa kailangan irequest? Maaari mong isipin na ang Diyos ay nasa langit at nagtatake note, na parang bang ipinapaalam sa Kanya sa pamamagitan ng mga panalangin ang mga bagay na hindi pa Niya alam. Hindi, alam na Niya kung ano ang kailangan mo- at iyon ang dahilan kung bakit ang pangunahing punto ng prayer ay hindi talaga upang makakuha ng isang bagay, ngunit upang makilala Siya.

Ang Puso ng Panalangin: Ang Makilala Diyos

Sa pagkakaalam mo sa katotohanang ito, magbabago ng iyong prayer life: ang pangunahing punto ng prayer ay hindi upang makakuha ng isang bagay—ito ay upang makilala Siya. Kapag pumapasok ka sa iyong kwarto, isara ang pinto, at manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita, may reward na naghihintay sa iyo: iyon ay ang pakikipag-isa sa iyong Ama sa langit sa pamamagitan ng pagdarasal. Ang puso ng panalangin ay kung ano ang nangyayari kapag nag-iisa ka at kasama mo lang ang Ama.

Pakinggan mo itong mabuti: ang pinakamahalagang bagay sa iyong buhay ay hindi ang iyong pamilya, iyong asawa, iyong mga anak, iyong trabaho, iyong pananalapi, o kahit ang iyong kalusugan. Ang pinakamahalagang bagay sa iyong buhay ay ang iyong personal na pakikipag-ugnay sa Diyos, sapagkat ito ay nakakaapekto sa lahat ng bagay.

Ang buhay ng iyong pamilya ay nakasalalay sa personal na pagiging malapit ng puso mo sa Diyos. Mas kailangan ito ng iyong mga anak higit pa sa kailangan mong magprovide sa kanila ng pagkain sa mesa — babaguhin ng katotohanan na ito ang paraan ng iyong pagiging magulang. Ang iyong buhay may asawa, ang iyong trabaho, ang iyong pinansyal, at ang mga tao sa paligid mo ay nangangailangan nito mula sa iyo. Ang lahat ay nagfoflow mula rito.

Pagpaplano ng mga Panalangin na nakasentro sa Diyos

Iyon ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus, “pumasok kayo sa inyong kwarto at isara ang pinto (Mateo 6:6, ASND)”. Maglaan ka ng oras. Humanap ka ng lugar. Simulang maging mag-isa kasama lamang ang Diyos. Ang kasanayan na ito ay makakapagrevolutionize ng buhay mo. Kaya, tanungin mo ang iyong sarili: saan ang iyong ilalaang lugar? Anong oras ang iyong ibibigay? Kung wala kang agarang sagot sa mga katanungang iyon, hanapin mo na ang mga sagot kaagad-agad.

Nangako si Jesus na may reward na naghihintay sa iyo sa oras na ginugol mo ito na nag-iisa kasama ng Ama sa langit. Narito ang plano: magtabi ng oras, pumunta sa isang tukoy na lugar, at maging mag-isa kasama lamang ang Diyos. Sa kanyang pagtuturo tungkol sa pagdarasal, sinabi ni Jesus, “Maraming inilaan sa iyo ang Ama! Kung nais mong maranasan ang lahat ng mayroon Siya para sa iyo, dapat ganito ka manalangin. “

Iniinvite ka ng Diyos ng sansinukob na maging close ka sa Kanya na may tatak ng intimacy. Ito ang nangyayari sa likod ng mga saradong pintuan sa pagitan mo at ng Diyos-ito’y hindi lamang ikaw at kung sino lamang tao; ito’y ikaw at ang Lumikha ng universe! Hangad kong maranasan mo ang ganitong uri ng pagiging malapit sa Diyos. Kung tila mahirap ito para sa iyo, nais kong tulungan kang gawin ang isang hakbang pasulong sa pagsasanay ng panalangin.

Nagsisimula lamang ito sa pamamagitan ng paglalaan ng oras, pagpunta sa isang lugar, at pag-iisa kasama Niya.
This article was translated by Nitoy Gonzales and was originally written by David Platt. To read the original version, click here.

David Platt

David Platt

David Platt (ThM, PhD, New Orleans Baptist Theological Seminary) is the pastor-teacher of McLean Bible Church, founder of Radical, and a Council member of The Gospel Coalition. He has written several books, including Something Needs to Change and Radical. David and his wife, Heather, have four children.
David Platt

David Platt

David Platt (ThM, PhD, New Orleans Baptist Theological Seminary) is the pastor-teacher of McLean Bible Church, founder of Radical, and a Council member of The Gospel Coalition. He has written several books, including Something Needs to Change and Radical. David and his wife, Heather, have four children.

Related Posts

Alistair Begg

Ang Tanging Ipinagmamalaki Natin

“Hindi dapat ipagmalaki ng marunong ang karunungan niya, o ng malakas ang kalakasan niya, o ng mayaman ang kayamanan niya. Kung gusto ng sinuman na

Jeff Chavez

What is A True Calvinist?

Arrogant. Hyper-intellectuals. Combative. In the world of social media, Calvinism is almost always equated with these derogatory descriptions. But it should not be the case,

Alistair Begg

Niluluwalhati ang Diyos ng Bawat Kaloob

“Kaya kung kayo’y nagsisikain man, o nagsisiinom man o anoman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Dios.” (1 Corinto 10:31, ADB1905)

John Piper

Sa Maikling Panahon

“Ang Diyos ng lahat ng biyaya, ang siyang tumawag sa inyo sa kaniyang walang hanggang kaluwalhatian kay Cristo Jesus. Pagkatapos ninyong maghirap ng maikling panahon,