Sampung Talata sa Bibliya Na Dapat Pananatilihing Mainit-init

share

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

Ang pagmememorya ng Biblia ay masasabi natin isang gawain makabuluhan at hindi pagaaksaya ng oras.. Ikaw man ay nagmememorya ng mga mahahabang bahagi, o “talatang lumalaban” (fighter verse) para sa partikular na mga kasalanan, o mga talata lalo na sa pastoral na ministeryo, tiyak na lahat ng namememorya natin sa Banal na Kasulatan ay “kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay,” (2 Timoteo 3:16, Magandang Balita Biblia).

At lalo na ang kapaki-pakinabang na mga “isang talata” na nagpapahayag ng ebanghelyo.

Kapag isinaulo natin ang isang “talata ng ebanghelyo,” at pinanatiling mainit-init ito, nagtatago ka sa inyong puso ng isang kinasiyang banal at walang pagkakamaling Salita ng pagpapahayag, gamit ang salitang pantao, na siya mismong punto ng buong Biblia at lahat ng kasaysayan. Iyong dala-dala ang espada ng Espiritu sa pinakamatibay nitong bakal. Ang isang talata na kung saan napapaloob ang tungkol sa pinakamahalagang mensahe ng Biblia ay nagpapalakas sa ating espirituwal na” backbone” at pinatitibay ang ating pinakloob na pundasyon, na hinahayaang tayong umugat nang malalim sa puso ng Diyos at sa uri ng mundong Kanyang ginawa, at ipinadadala tayo ng may kompyansa sa pakikipaglaban sa kawalang pananampalataya, ito man ay sa ating sarili o iba. Ang “mga talata ng ebanghelyo” ay napakahalaga, kapwa sa pagbabahagi ng ebanghelyo at pagdidisipulo.

Kaya, bukod pa sa iba pang mga pagsisikap natin memoryahin  sa Biblia, budburan natin ng ilang “talata ng ebanghelyo” na maggagabay, huhubog at bibiyan ng lasa ang ating saril bilang imbakan nito. Sa “mga talata ng ebanghelyo,” nasa isipan natin ang mga talatang gaya ng Juan 3:16 (Oo popular ang talatang ito, at may dahilan ito kung bakit),  mga talatang malinaw na nagsasaad na inililigtas ni Jesus ang mga makasalanan.

Narito ang isang listahan ng sampung talatang may mensahe ng ebanghelyo. Panatilihing mong bukas ang iyong mga mata para sa iba pa at idagdag ang mga ito habang ikaw ay nagbabasa — at Oo, maramin kang makikitang talata sa mga Roma sa listahang ito:

“Sapagkat ang Anak ng Tao ay naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami.” Marcos 10:45 (Magandang Balita Biblia)

“Ngunit ipinakita ng Diyos ang kaniyang pag-ibig sa atin na nang tayo ay makasalanan pa, si Cristo ay namatay para sa atin.” Roma 5:8 (Ang Salita ng Diyos)

“Sapagka’t ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan; datapuwa’t ang kaloob na walang bayad ng Dios ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na Panginoon natin.” Roma 6:23 (Ang Dating Biblia (1905)

“Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Cristo Jesus.” Roma 8:1 (Ang Dating Biblia (1905)

“Kung ang sarili niyang Anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay nang masagana sa atin ang lahat ng bagay?” Roma 8:32 (Magandang Balita Biblia)

“Hindi nagkasala si Cristo, ngunit alang-alang sa atin, siya’y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos.” 2 Corinto 5:21  (Magandang Balita Biblia)

“Sapagka’t nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, na, bagaman siya’y mayaman, gayon ma’y nagpakadukha dahil sa inyo, upang sa pamamagitan ng kaniyang karukhaan ay magsiyaman kayo.”  2 Corinto 8:9 (Ang Dating Biblia, 1905)

“Narito ang isang mapagkakatiwalaang pananalita at karapat-dapat na lubos na tanggapin: Si Cristo Jesus ay napa­rito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakapusakal sa mga makasalanan.” 1 Timoteo 1:15 (Ang Salita ng Diyos)

“Ito ang pag-ibig: hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang Anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan.” 1 Juan 4:10 (Magandang Balita Biblia)

“At sila ay umawit ng bagong awit. Sinabi nila: Ikaw ay karapat-dapat kumuha ng balumbon at magbukas ng selyo nito. Dahil pinatay ka nila at tinubos mo kami para sa Diyos ng iyong dugo, sa bawat lipi at wika, mga tao at bansa.” Pahayag 5:9 (Ang Salita ng Diyos)

This article was translated by Nitoy Gonzales and was originally written by David Mathis of Desiring God. To read the original version, click https://www.desiringgod.org/articles/ten-gospel-verses-to-keep-warm

David Mathis

David Mathis

David Mathis is executive editor for desiringGod.org and pastor at Cities Church in Minneapolis/St. Paul. He is a husband, father of four, and author of The Christmas We Didn’t Expect: Daily Devotions for Advent.
David Mathis

David Mathis

David Mathis is executive editor for desiringGod.org and pastor at Cities Church in Minneapolis/St. Paul. He is a husband, father of four, and author of The Christmas We Didn’t Expect: Daily Devotions for Advent.

Related Posts

John MacArthur

Nanalangin si Hesus para sa Iyong Pagpapabanal

Isang Urgent Plea Tandaan na ang pinakasentro ng panalangin ni Jesus bilang ating dakilang mataas na saserdote ay isang taimtim, apurahang pagsusumamo para sa ating

John MacArthur

Pag-asa sa Kapag Mabagal ang Pagpapabanal

Nasa Proseso Ka The reality is that sanctification isn’t defined as necessary; it’s simply defined as a reality. If you have been justified, you are