Ang Pinakamahirap Sundin Na Salita

share

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

Ang pinakamaganda at kaakit-akit na utos ni Jesus ay siya din ang pinakamahirap sundin:

“Ngunit nang marinig ng mga Fariseo na napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo, sila ay nagtipun-tipon. Ang isa sa kanila na dalubhasa sa kutusan ay nagtanong kay Jesus, na sinusubukan siya. Sinabi niya: Guro, alin ang pinaka­dakilang utos sa Kautusan? Sinabi ni Jesus sa kaniya: Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso mo, nang buong kaluluwa mo at nang buong pag-iisip mo. Ito ang una at dakilang utos. Ang pangalawa ay katulad din nito: Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang lahat ng bagay na nasa mga Kautusan at sa mga Propeta.” (Mateo 22:34-40, SND)

Ito ay isang nakamamanghang pahayag. Lahat ng hinihingi sa atin ng Diyos, lahat ng nasa Banal na Kasulatan ay naglalaman ng “nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan,” (II Pedro 1:3, Ang Dating Biblia (1905), na ibinuod sa dalawang simpleng utos.

Sa ganoong kasimplihan, ang dalawang utos na ito ay sumasakop sa lahat ng bagay. Gayunman, ang pagsunod sa mga ito ay hindi madali. At eto pa ang isang katotohanan. Dahil napakalawak ng sakop ng mga utos na ito, ito’y nakakalulang gawin — sa katunayan, imposible. Dahil dito, maipapalagay natin na hindi natin kailangang sundin ang lahat ng ito nang seryoso. Ngunit ito’y isang seryosong pagkakamali.

Sa ganoong kasimplihan, ang dalawang utos na ito ay sumasakop sa lahat ng bagay. Gayunman, ang pagsunod sa mga ito ay hindi madali.

Posible ba ang Pagmamahal?

Maaari nating ipalagay na bagama’t ang pagsunod sa mga utos na ito ay minsan naging posible gawin ng tao sa hardin ng Eden, at muling magiging posible gawin ito ng tao sa ating niluwalhating kalagayan (glorified state), imposible na sila ngayon gawin dahil sa ating makasalanan na kalagayan. Kaya maaring isisipin natin na katulad sila ng matayog na mithiin, mga bagay hindi natin kailangang pag-isipan nang husto. Maaari pa nating ipalagay na ang layunin nila ay ihayag lamang ang ating kawalan ng kakayahang isakatuparan ang mga ito at ang ating pangangailangan kay Cristo (Roma 7:22–25), at bilang bahagi ng katwiran ni Cristo ay inilalaan sa atin, sinunod ni Jesus ang mga utos na ito nang perpekto para sa atin (Roma 8:3–4). Samakatwid, hindi talaga inaasahan ni Jesus na susundin natin ang mga ito ngayon.

Bagama’t totoo na binili ni Jesus ang ating katwiran sa pamamagitan ng kanyang ganap na pagsunod, ang isinulat ni Pablo sa Roma 13:9 at Galacia 5:14, at ang isinulat ni Santiago sa Santiago 2:8, ay nilinaw na ang mga apostol ay naniniwalang  dapat seryosohin nating hangaring mahalin ang Diyos nang buo nating pagkatao at mahalin ang ating kapwa- tao— sa araw na ito, sa ating panahon, ngayon.

Sino ang Mga Huwaran ng Pagdidicipleship para sa Inyo?

Ang atin Cristiyanong komunidad sa ating paligid ay nagpapatotoo o kukumpronta sa ating mga maling palagay tungkol sa pagmamahal. Madalas nating hayaang ipakita ng ating mga kauri kung ano ang hitsura ng pagdidisipulo. Kung maraming Cristiyano sa ating paligid ang sumasangayon pero hindi masigasig na ipamumuhay ang dalawang dakilang utos na ito, maiimpluwensyahan tayo ng kanilang halimbawa na palaging ipalagay na nais ni Jesus na sumangayon na isang huwaran ang kanyang mga utos ng perpektong katwiran, ngunit hindi talaga inaasahang magsisikap tayo nang husto na ipamuhay ang mga ito.

Ngunit tulad ng nais isalarawan ng pagsaway ni Pablo kay Pedro sa Galacia 2, maaakay tayo ng impluwensya ng atin mga kapwa Cristiyano sa malubhang pagsuway. Ang buong Bagong Tipan ay nagpapatotoo na talagang ito ang radikal na paraan ng pamumuhay natin ayon sa mga utos ni Jesus, na lahat ay mahalagang na ipakita sa mga Dakilang Utos na ito, na nagpapakita na tayo ay kanyang mga disipulo (Juan 13:35).

Hindi, hindi natin dapat hayaang ang mga katotohanang ito — na ang mga utos na ito ay mahirap sundin, na sa huli ay hindi tayo binibigyang-katwiran ng ating pagsunod, o na bigo ang iba sa ating paligid na sundin ang mga ito — upang mabuo ang ating palagay na hindi tayo inaasahang seryosohin ni Jesus na sundin ang mga ito. Inaasan talaga Niya ito sa atin. Katunayan, inaasahan niyang iayos natin ang ating buhay sa pagsunod sa mga ito.

Ang pinakamaganda at kaakit-akit na utos ni Jesus ay siya din ang pinakamahirap sundin.

So Paano Nga?

Ngayon binabalik tayo sa nakakalulang  pakiramdam ng mga kautusang ito. Kung seseryosohin natin sila, pipilitin nila tayong itanong, So paano ko nga ito susundin? Iyan mismo ang tamang tanong na dapat itanong sa ating sarili.

Nakapag-ukol na ba kayo ng seryosong panahon sa pagninilay sa mga utos na tungkol sa pagmamahal?

Hindi ko ibig sabihin na makikinig lamang sa mga mensahe, lectures, at podcast tungkol sa mga ito, o pagbabasa ng maraming aklat at articles tungkol sa kanila, at pagbubuo ng tamang mga theological na sagot. Para sa mga gurong Cristiyano na gumagawa ng gayong mga resources (nangangaral ako sa aking sarili habang isinusulat ko ito), hindi ko ibig sabihin ay inilalagay lamang ito sa mahirap na gawain ng historical-grammatical at hermanutical na pananaliksik at pagbuo ng epektibong homiletical o literary communication skills upang maunawaan at maituro ang mga salita na ito sa iyong systematic theological framework. Ating linawin: mahalaga ang mga ito. Ngunit hindi nila kayang magbunga ng isang  matinding pagsunod sa totoong buhay.

Ibig kong sabihin, gumugol ka na ba ng maraming oras sa seryosong pagninilay at pagtupad lalo na kung ang ibig sabihin sadya ito’y para sa iyo ay ang intensyonal na pagmamahal sa Diyos ng buo mong pagkatao doon sa isang parte ng mundo na inilagay ka ng Diyos, at mahalin ang inyong kapwa tulad ng inyong sarili sa mga mahahalagang kaluluwang inilagay ka doon ng Diyos — lalo na sa mga nangangailangan, marahil maging sa isang “kaaway” (Mateo 5:44), maaring ito’y isa sa iyong nadaanan sa kalsada (Lucas 10:25–37)? Hindi ibig sabihin ni Jesus ito ay para  maparalisado tayo ng lahat ng nasasaklaw na mga kautusang ito; ibig sabihin niyan ay gamitin mo ang mga ito para bumuo ng pangunahing paraan sa pamumuhay. Ibig niyang sabihin ay seryosohin itanong sa bawat isa sa atin kung paano natin susundin ang mga ito at ilagay sa isang mahigpit na pagsisikap na magkaroon ng pamanalangin na pagkikilatis kung ano ang maaaring ibig sabihin ng pagsunod para sa atin.

At hindi ibig sabihin niya na iniwan tayo nang walang tulong. Ibinigay Niya sa atin ang kaloob na Banal na Espiritu na gagabay sa atin (Juan 16:13), ang kaloob na Bagong Tipan na maglaan ng maraming halimbawa para unti-unti nating gawin ang mga utos na ito sa partikular na mga gamit, at ang kaloob ng isa’t isa sa iglesia upang tulungan tayo sa paghahangad nitong “…lalo pang higit na paraan” ng buhay (I Corinto 12:31, Ang Salita ng Diyos).

Bilangin ang Halaga

Hanggang hindi natin  na papag-isipan kung ano talaga ang hinihingi sa atin ng mga kautusang ito, hindi malaman natin kung talagang handa tayong bayaran ang halaga nito. Sinabi ni Jesus:

“Marahil isa sa inyo ay naghahangad magtayo ng tore. Hindi ba uupo muna siya at magbibilang muna ng halaga kung mayroon siyang maipagpapatapos niyaon?” (Lucas 14: 28, Ang Salita ng Diyos)

 Ganito ang sinabi ni Jesus matapos ipahayag kung ano ang halaga ng kanyang mga utos sa mga disipulo: kailangan nilang talikdan ang lahat. Mataas na halaga ito.

Ngunit ang halaga mismo ay pagpapahayag ng pagmamahal. Ang ating pagtalikod ay hindi tungkol sa kung gaano kabigat ang handa nating itiis para kay Jesus; tungkol ito sa kung saan naroon ang ating kayamanan at kung gaano natin ito kamahal (Mateo 6:21). Kaya nga isinulat ni Pablo, “At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapuwa’t wala akong pagibig, ay walang pakikinabangin sa akin.” (I Corinto 13:3, Ang Dating Biblia (1905). Ang panawagan ni Jesus, na sinabi rin ni Jim Elliott, ay para isuko natin ang hindi natin kayang angkinin, upang matamo ang hindi natin kayang maiwala.

Kung Iniibig Ninyo Ako

Ang mga utos ni Jesus na umibig — ang mga pinakamaganda at kaakit-akit na nararapat gawin — ang pinakamahirap at mataas ang halaga na mga salitang susundin.

Kaya nga sa pagtatapos ng kanyang Sermon on the Mount, matapos magbigay ng partikular na mga halimbawa ng kung paano ang anyo ng pamumuhay sa pagibig, sinabi ni Jesus, “…makitid ang daang patungo sa buhay ” (Mateo 7:14, Ang Dating Biblia (1905). At ito ang dahilan kung bakit sinabi ng isa sa mga huling bagay na sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo bago siya ipinako sa krus ay Juan 15:12–13:

“Ito ang aking utos, na kayo’y mangagibigan sa isa’t isa, na gaya ng pagibig ko sa inyo. Walang may lalong dakilang pagibig kay sa rito, na ibigay ng isang tao ang kaniyang buhay dahil sa kaniyang mga kaibigan.”  (Ang Dating Biblia (1905).

Kapag binasa natin ang pahayag na iyan, lalo na sa liwanag ng isang bagay na sinabi niya minuto lang — ” Kung ako’y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos.” (Juan 14:15, Ang Dating Biblia (1905) — maririnig natin kapwa ang pag-uulit ng dalawang dakilang utos ni Jesus at ang inaasahan niyang taglayin natin ang mga ito nang lubos, at nang may nakakapagpabagong buhay na kaseryosohan.

Para sa atin na naghahangad na ituloy ang “radikal na pagpapadisipulo,” walang  mas radikal pa kaysa sa maka-Cristong pagmamahal. 

This article was translated by Nitoy Gonzales and was originally written by Jon Bloom  for Desiring God. To read the original version, click https://www.desiringgod.org/articles/the-hardest-word-to-obey

Jon Bloom

Jon Bloom

Jon Bloom serves as author, board chair, and co-founder of Desiring God. He is author of three books, Not by Sight, Things Not Seen, and Don’t Follow Your Heart. He and his wife have five children and make their home in the Twin Cities.
Jon Bloom

Jon Bloom

Jon Bloom serves as author, board chair, and co-founder of Desiring God. He is author of three books, Not by Sight, Things Not Seen, and Don’t Follow Your Heart. He and his wife have five children and make their home in the Twin Cities.

Related Posts

John Piper

Ang Pinakamaliit na Pananampalataya

Maliwanag kung gayon, na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag, at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. (Roma 9:16 MBBTAG) Sa

John Piper

Ano ang Ginawa ni Hesus para sa Kamatayan

Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. 28 Gayundin naman, si Cristo’y minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga

Jeff Chavez

Irresistible Grace Part 2

The goal of this series is to magnify God’s sovereign grace and to humble man’s pride. This blog post is based on Covenant Reformed Seminary

Jeff Chavez

Irresistible Grace Part 1

The goal of this series is to magnify God’s sovereign grace and to humble man’s pride. This blog post is based on Covenant Reformed Seminary