Ano Ang Dapat Nating Ipanalangin

share

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

Kung kagaya mo ako, alam mong from time to time kailangan ng prayer life natin na maitulak mula sa rut—o dead end—kung saan ito tuloy-tuluyang nang nahulog. May habit tayong manalangin ng paulit ulit at kapareho sa mga nakaraang panalangin natin. May habit tayong magkaroon ng default na panalangin. Paulit ulit na lang ang pattern ng ating panalangin.

Ayaw ng kaaway—the devil—ang ating mga panalangin. Ganun din ang ating laman na natural na kamuhian ang ating panalangin. Samakatuwid, hindi natin naisasagawa ang panalanging may buong pakahulugan at passion na nagmumula sa ating puso. Nangangailang ito ng pagbabago at disiplina sa pang-araw araw.

Maraming taon ang nakalipas, noong kakasulat ko palang ng librong Let The Nations Be Glad, na sinabi ko na ang panalangin ay isang wartime walkie-talkie imbes na domestic intercom. Ang Diyos ay parang isang heneral sa isang Command Central at hindi parang isang butler na pagdadalhan ka ng isang unan kung san ka nanalangin. Syempre naman, Siya ay ang Father, Lover, Friend, Physician, Shepherd, Helper, King, Savior, Lord, Counselor. Pero dahil ang mundong ito ay maituturing na “world with devils filled”, ang ating panalangin ay mas mabuting magamit bilang isang instrumento para makipag-ugnayan sa Command Central sa ating laban ng pananampalataya. 

Kaya naman noong sinusulat ko ang libro na yon, kasabay ko ding dinala at pinagsama sama sa isang lugar ang mga nakatalang panalangin ng mga early church. Kumuha ako ng mga kopya nito, at isa yon sa mga naging “jolts” na kinakailangan ko. Sana makatulong din ito sa’iyo. Maaari ka rin kumuha ng sarili mong kopya nito at ilagay ito sa iyong bibliya para kahit papano, matulungan ka nito pag nananalangin.

Nagsisilbing confidence-builder ito dahil pinapantunayan nito na ang panalangin mo ay hindi kung ano-ano lamang. Ang manalangin na gaya sa New Testament ay safe at powerful.

Ang panalangin ay isang gawaing nanatiling sa isa sa mga dakila at nakakaluwalhating misteryo sa saan mang lupalop—na ang Diyos na all-knowing, all-wise, at all-sovereign ay itinakdang pamunuan ang mundo sa pamamagitan ng pagtugon sa ating mga panalangin ay nakakamangha. Pero ito ang uniform witness ng Kasulatan. Sinasagot ng Diyos ang mga panalangin ng Kanyang hinirang. Sana ay hindi mo ito makakalimutan lalo na sa paghikayat ng mga bayan, samahan, institution, mga simbahan, at pati na rin ang puso ng mga tao—lalo na ang iyo.

Kung gusto mong manalangin gaya ng early church, narito ang mga ilan:

Manalangin na itaas ng Diyos ang ngalan niya sa mundo

Mateo 6:9

Ganito kayo mananalangin, ‘Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan.”

Manalangin na pumarito ang Kanyang kaharian

Mateo 6:10

Nawa’y maghari ka sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit.    

Manalangin na ang gospel ay mabilis na mapalaganap nang ito ay mapahalagahan

2 Mga Taga-Tesalonica 3:1

Mga kapatid, bilang pagtatapos, ipanalangin ninyo kami upang ang salita ng Panginoon ay mabilis na lumaganap at pahalagahan ng lahat, tulad ng ginagawa ninyo.

Manalangin na maranasan ang kabuuan ang Banal na Espiritu

Lucas 11:13

Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit! Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa kanya!” ( cf Eph 3:19)

Manalangin na itataguyod ng Diyos ang kanyang mga anak

Lucas 18:7

Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa mga minamahal niya na dumaraing sa kanya araw-gabi?

Manalangin na ililigtas ng Diyos ang mga di-mananampalataya

Mga Taga-Roma 10:1

Mga kapatid, ang pinakananais ko at idinadalangin sa Diyos ay ang maligtas ang Israel.

Manalangin na gabayan tayo ng Diyos kung paano magagamit ang espada

Mga Taga-Efeso 6:17-18

gamitin ang tabak ng Espiritu, na walang iba kundi ang Salita ng Diyos.

Ang lahat ng ito’y gawin ninyo na may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa, at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos.

Manalangin para sa matapang na proklamasyon

Mga Taga-Efeso 6:18-19

Ang lahat ng ito’y gawin ninyo na may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa, at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos.

Ipanalangin din ninyong ako’y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng Magandang Balitang ito.

Mga Gawa 4:29

At ngayon, Panginoon, tingnan ninyo, pinagbabantaan nila kami. Tulungan ninyo ang inyong mga alipin na maipangaral nang buong tapang ang inyong salita.

Manalangin para sa mga himala

Mga Gawa 4:29-30

At ngayon, Panginoon, tingnan ninyo, pinagbabantaan nila kami. Tulungan ninyo ang inyong mga alipin na maipangaral nang buong tapang ang inyong salita.

Iunat ninyo ang inyong kamay upang magpagaling, at loobin ninyo na sa pangalan ng inyong banal na Lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga himala.”

Manalangin para sa kagalingan ng mga sugatang kamanggagawa

Santiago 5:14-15

Kung kayo ay may sakit, ipatawag ninyo ang mga pinuno ng iglesya upang ipanalangin kayo at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon.

Pagagalingin ng Diyos ang maysakit dahil sa panalanging may pananampalataya; palalakasin siyang muli ng Panginoon at patatawarin ang kanyang mga kasalanan.

Manalangin para sa kagalingan maski ng mga di mananampalataya

Mga Gawa 28:8

[8]Ang ama ni Publio ay nagkataong nakaratay noon dahil sa lagnat at disintirya, kaya’t ito’y dinalaw ni Pablo. Pagkatapos manalangin, ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa maysakit at ito’y gumaling.

Manalangin para sa pagpapalayas ng mga masasamang espiritu

Marcos 9:29

Sumagot si Jesus, “Mapapalayas lamang ang ganitong uri ng espiritu sa pamamagitan ng panalangin.”

Manalangin para sa milagrosong kaligtasan sa panganib

Mga Gawa 12:5,12

kaya’t nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, ang iglesya nama’y taimtim na nananalangin sa Diyos para kay Pedro.

Nang mapag-isip-isip niya ito, nagpunta siya sa bahay ni Maria na ina ni Juan na tinatawag ding Marcos. Maraming nagkakatipon doon at nananalangin.

Mga Gawa 16:25-26

Nang Maghahating-gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno, at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo.

Walang anu-ano’y lumindol nang malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo.

Manalangin para sa pagbuhay ng patay

Mga Gawa 9:40

Pinalabas ni Pedro ang lahat at siya’y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, humarap siya sa bangkay at sinabi, “Tabita, bumangon ka!” Dumilat si Tabita at naupo nang makita nito si Pedro.

Manalangin na ibibigay ng Diyos ang pangangailangan ng kanyang mga kawal

Mateo 6:11

Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw;    

Manalangin para sa “strategic wisdom

Santiago 1:5

Ngunit kung ang sinuman sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya’y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat.

Manalangin para magkaroon ng maayos na pamunuan sa bawat simbahan

Mga Gawa 14:23

Sa bawat iglesya ay pumili sila ng mga matatandang mamumuno, at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito’y itinagubilin nila sa Panginoon na kanilang pinagtitiwalaan.

Manalangin na magpadala amg Diyos ng iba pang tutulong

Mateo 9:38

Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani.”

Mga Gawa 13:2-3

Habang sila’y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, “Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila’y pinili ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila.”

Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila’y pinalakad na.

Manalangin para sa tagumpay ng mga misyonaryo

Mga Taga-Roma 15:30-31

Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa ating Panginoong Jesu-Cristo at sa pag-ibig ng Espiritu, tulungan ninyo ako sa pamamagitan ng inyong taimtim na pananalangin para sa akin.

Idalangin ninyong maligtas ako mula sa mga taga-Judea na ayaw sumampalataya, at nawa’y tanggapin ng mga kapatid sa Jerusalem ang paglilingkod ko para sa kanila.

Manalangin sa pagkaroon ng unity at harmony sa kapwa kristyano

Juan 17:20-21

“Hindi lamang sila ang idinadalangin ko; idinadalangin ko pati ang mga mananalig sa akin dahil sa pahayag ng aking mga tagasunod.

Ama, maging isa nawa silang lahat. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako’y nasa iyo, gayundin naman, maging isa nawa sila sa atin upang ang mga tao sa daigdig ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin.

Manalangin para sa pag-engganyo na magsama-sama

1 Mga Taga-Tesalonica 3:10

Mataimtim naming idinadalangin araw-gabi na kayo’y muli naming makita at mapunuan ang anumang kakulangan sa inyong pananampalataya.

Manalangin para mind of discernment

Mga Taga-Filipos 1:9-10

Idinadalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa,

upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. Sa gayon, pagbabalik ni Cristo, matatagpuan kayong malinis, walang kapintasan,

Manalangin para sa kaalaman patungkol sa kalooban ng Diyos

Mga Taga-Colosas 1:9

Kaya’t mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana’y ipaunawa niya sa inyo nang lubusan ang kanyang kalooban, sa pamamagitan ng karunungan at pang-unawang kaloob ng Espiritu.

Manalangin para makilala pa ng lubos ang Diyos

Mga Taga-Colosas 1:10

Sa gayon, makakapamuhay na kayo nang karapat-dapat at kalugud-lugod sa Panginoon, sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa, at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. (cf Eph 1:17)

Manalangin para sa kakakayahan na malaman ng lubos ang pagmamahal ni Kristo

Mga Taga-Efeso 3:14,18-19

Dahil dito, ako’y lumuluhod sa Ama,

upang lubusang maunawaan ninyo, kasama ng mga hinirang ng Diyos, kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas, at gaano kalalim ang kanyang pag-ibig.

At nawa’y malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Cristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo’y mapuspos ng kapuspusan ng Diyos.

Manalangin para sa mas malalim pang pag-intindi sa siguradong pag-asa

Mga Taga-Efeso 1:16,18

walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo tuwing ipinapanalangin ko kayo.

Nawa’y liwanagan ng Diyos ang inyong isip upang malaman ninyo kung ano ang inyong inaasahan sa kanyang pagkatawag sa inyo, kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal,

Manalangin para sa karagdagang lakas at pagtitiis

Mga Taga-Colosas 1:11

Idinadalangin din naming patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan, upang inyong matiis na masaya at may pagtitiyaga ang lahat ng bagay. (cf Eph 3:16)

Manalangin para sa mas malalim na pag-intindi sa kapangyarihan ng Diyos na nasasaiyo

Mga Taga-Efeso 1:16,18-19

walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo tuwing ipinapanalangin ko kayo.

Nawa’y liwanagan ng Diyos ang inyong isip upang malaman ninyo kung ano ang inyong inaasahan sa kanyang pagkatawag sa inyo, kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal,

at kung ano ang di-masukat na kapangyarihang kaloob niya sa atin na mga nananalig sa kanya. Ang kapangyarihan ding iyon

Manalangin na ang iyong pananampalataya ay hindi manghina

Lucas 22:32

Subalit idinalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik-loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid.”

Lucas 21:36

Kaya’t maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito, at makaharap kayo sa Anak ng Tao.” 

Manalangin para sa pagdagdag/paglaki ng iyong pananampalataya

Marcos 9:24

Agad namang sumagot ang ama ng bata, “Naniniwala po ako! Tulungan po ninyo akong madagdagan pa ang aking pananampalataya.”(cf Eph 3:17)

Manalangin na hindi mahulog sa tukso

Mateo 6:13

At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa Masama!’

Mateo 26:41

Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu’y nakahanda ngunit ang laman ay mahina.”

Manalangin na maging tagumpay ang iyong nais gawin

2 Mga Taga-Tesalonica 1:11

Dahil dito, lagi namin kayong idinadalangin sa Diyos, na nawa’y maging karapat-dapat kayo sa pagkatawag niya sa inyo. At sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, nawa’y ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng mabuti ninyong hinahangad, at maging ganap ang inyong mga gawaing ibinunga ng pananampalataya.

Manalangin na makagawa pa ng magagandang gawa

Mga Taga-Colosas 1:10

Sa gayon, makakapamuhay na kayo nang karapat-dapat at kalugud-lugod sa Panginoon, sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa, at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos.

Manalangin para sa pagpapatawad ng iyong mga kasalanan

Mateo 6:12

[12]at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin.  

Manalangin para sa kaligtasan mula sa masama

Mateo 6:13

[13]At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa Masama!’


This article was translated by Paulo Radomes and was originally written by John Piper. To read the original version, click here.

Paulo Radomes

Paulo Radomes

Paulo serves as an Assistant Pastor in God’s Sanctuary Christian Fellowship in Antipolo. He finished college with a Bachelor's degree in Mass Communication and is currently pursuing his Master's in Divinity. He also has his own blog site, thevirtualberean.wordpress.com

John Piper

John Piper

John Piper (@JohnPiper) is founder and teacher of desiringGod.org and chancellor of Bethlehem College & Seminary. For 33 years, he served as pastor of Bethlehem Baptist Church, Minneapolis, Minnesota. He is author of more than 50 books, including Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist and most recently Providence.
John Piper

John Piper

John Piper (@JohnPiper) is founder and teacher of desiringGod.org and chancellor of Bethlehem College & Seminary. For 33 years, he served as pastor of Bethlehem Baptist Church, Minneapolis, Minnesota. He is author of more than 50 books, including Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist and most recently Providence.

Related Posts

Marianito “Nitoy” M. Gonzales

Fan Q&A with Jonathan Ogden

Me and a friend asked a couple of Filipino fans to send in their questions for Rivers and Robots frontman and solo artist, Jonathan Ogden

Scott Hubbard

Bukas Na Lang

Papaano Mapapagtagumpayan ang Procrastination Para sa mga madaling dapuan ng pagpapaliban ng isang gawain (procrastination), ang salitang “bukas” parang magical na salita. Sa isang simpleng