Christianity 101

share

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

Ang Unang Corinto 15 ay isa sa pinakamahalagang kabanata sa buong Bagong Tipan; maaari itong tawagin nating “Christianity 101”.

(Sa ngayon, kumuha ng Biblia at basahin ang mga talata 12 hanggang 19. Gayundin, hinihikayat ko kayong humanap ng commentaries ng Biblia at gumugol ng ilang oras sa pag-aaral ng kabanatang ito mamaya.)

Ang argumento ni Pablo sa mga talata ay simple at malinaw: kung walang eternity, walang kabuluhan ang Kristiyanismo.

Kung ang lahat ng winasak ng kasalanan ay hindi maaayos magpakailanman, walang pag-asa ngayon at walang pag-asa sa kabilang-buhay. Kung walang kasiguraduhan ng walang-hanggan, ang ating pananampalataya kay Cristo ay ninakawan ng kahulugan at kapangyarihan nito: ” Kung ang pag-asa natin kay Cristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao.” (t.19, Magandang Balita Biblia)

Bilang mga Kristiyano, ating itinaya ay ating buong buhay sa pangako ng isang radikal at kumpletong renewal, na isinagawa ng pagkabuhay na mag-uli ni Jesus. Ang eternal na renewal na iyan ay darating, at samantala, may ilang partikular na paraan na ang pagkabuhay na mag-uli ni Cristo at ang pag-asa ng langit ay gumagawa ng kaibhan sa paraan ng ating pamumuhay ngayon.

1. Nilinaw ng pagkabuhay na mag-uli ni Cristo at ng pag-asa ng langit kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay na ito.

Oo, lahat ng ating mga relasyon, sitwasyon, at pisikal na paghihirap ay mahalaga sa ilang paraan, ngunit hindi ito dapat tingnan bilang pinakaessensyal ng buhay. Hindi ipinangako ng Diyos na maghahatid Siya ng “mabuting buhay” ng kalusugan, maginhawang pag-aasawa, mga anak na mabubuti, at nakasisiyang trabaho.

Ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay may tulong at tagumpay laban sa ating pinakamalaki at pinakanananatiling problema: ang kasalanan. Nangangako ang Diyos na tutulungan tayo; Siya ay kasama natin, nasa sa atin, at para sa atin. Ginagarantiyahan ng pagkabuhay na mag-uli ang progresibong pagkatalo ng kasalanan dito at ngayon at sa huling paglaya natin mula rito sa eternity.

2. Ang pagkabuhay na mag-uli ni Cristo at ang pag-asa ng langit ay magpapabago sa paraan ng pagtingin ninyo sa mga responsibilidad, paghihirap, at oportunidad sa inyong pang-araw-araw na buhay.

Ang walang-hanggan ay tumatagal ng kawalang kabuluhan (vanity) mula sa iyong buhay dito at ngayon. Sa halip na mabigo at panghinaan ng loob dahil ang ating mga pagsisikap na hindi nagdudulot sa atin ng panandaliang kasiyahan o dahil hindi tayo inaaffirm ng iba, ang eternity ay nagbibigay sa atin ng malaking panghihikayat dahil sa pinakikita nito ang “big picture”.

Nahihikayat tayong manatiling nakatuon sa paggawa ng mabuti, tama, at totoo dahil ang ating pamumuhay dito at ngayon ay akma sa malaking plano ng ginagawa ng Diyos at kung saan Niya tayo dadalahin. Sa harap ng mga balakid, sinasabi natin sa ating sarili na hindi ito ang hangganan at huling patutunguhan natin.

3. Ang pagkabuhay na mag-uli ni Cristo at ang pag-asa ng langit ay nagtuturo sa inyo ng tunay kasiyahan.

Ang culture ng Kanluran ay isang instant na culture, ngunit ang pag-asang ng langit ay tinatawag tayo na magkaroon ng ibang panananaw. Sa plano ng Diyos, ang paghihintay ay hindi pagtigil o pagharang sa plano; ang paghihintay ay bahagi ng plano. Kapag hinihintay natin ang walang-hanggan na siyang pangako ng biyaya ng Diyos, hindi lamang natin ipinapalampas ang panahon: ang paghihintay ay paghuhubog. Bawat sandali ng paghihintay ay isang banal na kasangkapan para sa personal na pagsasaayos at paghahanda.

Sa Isaias 61:3 (Magandang Balita Biblia) maganda naipaliwanag ang  prosesong ito, ” sila sa mga punong itinanim ni Yahweh, na ginagawa kung ano ang makatuwiran, at maluluwalhati ang Diyos dahil sa kanilang ginawa.” Ang matitibay na puno ng oak ay hindi umusbong at naging mature na agad ng magdamagan. Kailangan ng maraming taon upang maging mature ang oak, ngunit kapag ito ay gumulang na, ito ay buhay na may lakas at kisig na iilang halaman na nilikha ng Diyos ay mayroon.

Sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay na mag-uli, binili ni Jesus para sa atin hindi lamang ang garantiya ng kabilang-buhay kundi pati na rin ang katotohanan ng buhay bago mamatay.

Sa pamamagitan ng biyaya, nawa’y maging malakas tayo at matibay sa mga panahon at unos ng buhay na tulad ng makapangyarihang puno ng oak!

Pagpalain Nawa Kayo Diyos,

Paul David Tripp

MGA TANONG NA DAPAT PAGNILAYAN

1. Ano ang pinakanakaka-encourage na bahagi ng 1 Corinto 15 para sa inyo ngayon? Ano ang partikular na bagay ang naiibigay nito sa iyo ng kapanatagan?

2. Ano ang pinakanakaka-challenge na bahagi ng 1 Corinto 15 para sa inyo ngayon? Ano ang partikular na bagay ang kumukumpronta sa iyo sa chapter na ito?

3. Anong mga sitwasyon, lugar, o relasyon ang tumaas ang antas ng kahalagahan kasya nararapat? Paano nito kinontrol ka?

4. Ano ang mga banta o balakid upang makita mo ang “big picture” na naisin sa iyo Diyos? Saan mo kailangang ituon ang kaisipan ng “eternal na Kaharian ng langit” sa iyong iskedyul sa araw-araw? Maging partikular.

5. Tinatawag ka ba ng Diyos na maghintay ng isang bagay sa inyong buhay na para sa iyo gusto mo agad makuha ng instant? Bakit nakakabigo, nakapanghihina ng loob, o nakakasindak ang mga ito?

This short devotional was translated by Nitoy Gonzales and was originally written by Paul David Tripp.  To read the original version click https://www.paultripp.com/wednesdays-word/posts/christianity-101

Marianito “Nitoy” M. Gonzales

Marianito “Nitoy” M. Gonzales

Marianito “Nitoy” M. Gonzales is an ordinary guy who serves an extraordinary God. A government employee, blogger, and founder of https://delightinggrace.wordpress.com. Happily married to Cristy-Ann and father to Agatha Christie who worship and serve at Faithway Community Baptist Church, Sta. Rita Batangas City.

Paul Tripp

Paul Tripp

Paul Tripp is a pastor and best-selling author of more than 20 books, including My Heart Cries Out: Gospel Meditations for Everyday Life.
Paul Tripp

Paul Tripp

Paul Tripp is a pastor and best-selling author of more than 20 books, including My Heart Cries Out: Gospel Meditations for Everyday Life.

Related Posts

John Piper

Ang Pinakamaliit na Pananampalataya

Maliwanag kung gayon, na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag, at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. (Roma 9:16 MBBTAG) Sa

John Piper

Ano ang Ginawa ni Hesus para sa Kamatayan

Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. 28 Gayundin naman, si Cristo’y minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga

Jeff Chavez

Irresistible Grace Part 2

The goal of this series is to magnify God’s sovereign grace and to humble man’s pride. This blog post is based on Covenant Reformed Seminary

Jeff Chavez

Irresistible Grace Part 1

The goal of this series is to magnify God’s sovereign grace and to humble man’s pride. This blog post is based on Covenant Reformed Seminary