Filipos 2 at ang Nakakamanghang Misteryo ng Pang-Kristyanong Pagsunod

share

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

May mga bagay tayong mababasa sa Bibliya na tila hindi nakabase sa facts kundi sa ating feelings. For example, maraming mga nakasulat sa Proverbs ang nakabase sa personal experience (gaya ng “Hindi ba kapag sinuntok mo ang ilong ng isang tao ay magdurugo ito”), ngunit meron din mga bagay na nakasulat sa Salita ng Diyos na tila mahirap paniwalaan kung hindi po ito ginawang inspired ng Diyos.

Ang relasyon sa pagitan ng soberanya ng Diyos at ang responsibilidad ng tao ay isa sa mga iyon. Paano nga ba naisasagawa ang pang-kristyanong pagsunod? Ito ba ay bagay na ating ginagawa o bagay na ginagawa ng Diyos sa pamamagitan natin? At kung ito ay bagay na ginagawa natin, paano ang Diyos ang mapupurihan at hindi tayo? Ang pagsunod ba ay isang bagay na dapat nating patuloy na sinusumpungan o paniwalaan nalang natin yung kasabihang “Let go and let God”? Kung ang kaligtasan ay isang bagay na ginagawa ng Diyos mula umpisa hanggang sa huli (Filipos 1:6), Ano na lang ang mga bagay na iniwan satin para gawin?

Sinagot ito ng Filipos 2:12-13 ng malinaw kumpara sa ibang verse. Binanggit ni Pablo ang isa sa mga magandang statements sa lahat ng nasa Bibliya tungkol sa responsibilidad ng tao at pagkatapos ay inihanay naman niyo ito sa isa sa mga magagandang talata patungkol sa soberanya ng Diyos sa ating pagsunod. At marahil ang pinaka-importante pa, sinabi niya kung paano mai-uugnay ang dalawang ito.

ANG ATING RESPONSIBILIDAD SA PAGSUNOD

Ang main verb sa verse 12 ay yung command na “Work out your own salvation.” Nakakamangha ito kung iisipin. Ang Greek verb nito ay nangangahulugang “To produce or bring about”. Ito rin ang salitang ginamit ni Pablo nung sinabi niyang “godly grief produces (or bring about) repentance” (2 Corinthians 7:10; cf. Rom. 5:3). Ngunit dito, ang bagay na dapat nating i-bring about ay ang ating kaligtasan!

Kung ako ang magsusulat ng Bibliya, Hindi ko maiisip sumulat sa ganoong pamamaraan ngunit buti na lang at hindi kailangan ng Diyos ang payo ko nung sinulat Niya ito. Sinasabi Niya ang gusto Niyang mangyari at inaasahan Niya na tayo ay maging mapagkumbaba at sa Kanya itanong ang tanong na “Ok Lord, ngayong alam ko na ng malinaw ang gusto mong sabihin, ano ang ibig Mong ipakahulugan sa pagsasagawa ng aking sariling kaligtasan?

Alam naman natin na nakaugnay ito sa pagsunod sa Panginoon gayong nakahanay ito sa salitang “obey” sa naunang verse “Just as you’ve always obeyed . . . so now work out your salvation.” Alam din natin na hindi ito tumutukoy sa kung paano tayo naligtas dahil malinaw na sinabi ni Pablo na naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi ng gawa (Eph 2:8; Titus 3:5-7). Kaya naman nang sinabi ni Pablo na “work out your own salvation”, hindi niya tinutukoy yung past-tense na kaligtasan natin.

Ngunit ang kailgtasan ay ding present-tense na realidad na tinatawag nating sanctification (1 Cor 1:18), isa rin itong future-tense na kaligtasan na tinatawag naman nating glorification (Rom 5:9; 13:11). Kung ikaw ay isang kristyano, ikaw ay naligtas na, patuloy na inililigtas, at maliligtas pa sa hinaharap.

Ang klase ng kaligtasan na satin ay dapat makita ay ang sanctification na syang climax sa glorification. At kahit na ang lenggwahe na ito ay tila extreme, hindi naman ito kakaiba. Ang salita ng Diyos ay kadalasang pinapayuhan tayong linisin ang ating sarili (1 john 3:3), hugasan ang ating sarili (2 Cor 7:1), at kahit iligtas ang ating sarili (Acts 2:40, 1 tim 4:16). Ang ganitong klaseng lenggwahe ay patuloy na nagpapa-alala na ang sanctification ay hindi isang passive na gawain gaya ng panunuod ng TV o pagtanggap ng dugo sa pamamagitan ng blood transfusion, ngunit hindi nito itinatanggi ang kaligtasan ng biyaya sa atin. Nangangailangan ito ng effort at hindi ito mag-isang gagawin ng Diyos para sa atin. Kung gusto natin lumago sa kabanalan, hindi dapat tayong manatiling walang ginagawa. Meron tayong role na dapat gampanan.

ANG SOBERANYA NG DIYOS SA ATING PAGSUNOD

Ang nakakabiglang turo na ito ay agad na iniuugnay sa isa sa mga magagandang talata patungkol sa divine sovereignty sa Bibliya. “Work out your own salvation with fear and trembling” bakit? “For it is God who is at work in you both to will and to work for his good pleasure”

Wag mong makakalimutan ang maliit na salitang ito; “for” (or “because”) dahil ito ang naguugnay sa dalawang talata. Ito na siguro marahil ang pinakamahalagang ambag ng verse na ito. Ang logic ni Pablo ay hindi “kailangan mong ipakita ang iyong gawa dahil gumagawa din ang Diyos” o kaya “pag ikaw ay nagpakita ng mabubuting gawa, then gagawa din ang Diyos” kundi “Dapat ipakita mo ang iyong gawa dahil ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan mo”. Ang verse 13 ang nagbibigay ng rason at kapangyarihan para sa verse 12.

At kung susuriin, Siya ay gumagawa sayo hindi lang sa “work” kundi narin sa “will”. Hindi lang nakaluklok sa kaitaasan ang Diyos habang sinasabing “Kung kaya mong magamay ang kalooban na sumunod, then ako na ang bahalang tumapos ng gawain”. Kahit ang ang willingness mo na sumunod ay galing din sa Kanya. Kung ikaw ay nahihirapan sa kagustuhang sumunod sa Diyos, itong talatang ito’y pinapayagan kang manalangin kasama ng psalmist, “Incline my heart to your testimonies, and not selfish gain” (Ps 119:36)

Huwag ka lang makampante sa isang sulok kundi ipanalangin mo na bigyan ka Niya ng willingness. Balikan mo ulit ang Kanyang mga pangako (at kung kinakailangan, maging ang Kanyang mga warnings), at saka ka magpatuloy na may pananampalataya patungo sa pagsunod. At pagkatapos nito, ika’y lumingon at magbigay luwalhati sa lahat ng iyon dahil Siya ang nagsagawa ng lahat ng iyon sa pamamagitan mo

ACTING THE MIRACLE

Ang gawain ng Diyos ang maituturing na pangunahing bagay ngunit hindi nito inaalis ang ating pansariling kalooban. Kada gawain ng pagsunod na naisasagawa sa pamamagitan mo ay sa kadahilanang ang Panginoon ang nagsasagawa ito sayo pero at the same time, ikaw ang aktwal na gumagawa nito.

Iyon ang nakakamanghang misteryo ng talatang ito. Oo merong mga gawain, gaya ng doktrinang patungkol sa Election, na 100 percent ang Panginoon ang gumawa at 0 percent sating mga tao (Rom 9:11; Eph 1:4).  Meron din naming mga gawain, gaya ng paggawa ng kasalanan, na 0 percent sa Panginoon at 100 percent tayo (James 1:13-14; 1 john 1:5). Ngunit pagdating sa pagpapakita ng ating kaligtasan, ito ay maituturing na 100 percent God at 100 percent tayo. Gumagalaw ang Panginoon sa pamamagitan natin, gayon pa man, ito parin ay maituturing na ating pagsunod. Siya mismo ang nag-iingat sa ating mga puso, ganoon pa man, ginagawa padin natin ang ating pagsunod “of our own accord” (2 Cor 8:16-17). Tinatawag ni John Piper itong misteryo na ito na “acting the miracle”

Ito ang mga klase ng bagay na hindi mo paniniwalaan maliban na lang na seryoso mong maintindihan ang logic ng Bibliya. Ito din ang eksaktong kailangan natin upang mabantayan tayo laban sa pagmamataas at katamaran. Sinasabi ng katamaran na “hindi ko na kailangan ipakita ang aking kaligtasan; hahayaan ko nalang ito at ipapasa-Diyos ko nalang”. Sinasabi naman ng pagmamataas ay “ako ang sumunod kaya dapat ako ang mabigyan ng parangal”. Ngunit sinasabi naman ng pagpapakumbaba ay 

“nagpagal ako nang higit kaysa sinuman sa kanila, subalit hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan kundi dahil sa kagandahang-loob ng Diyos na nasa akin.” (1 Cor 15:10)

Ang divine sovereignty at human responsibility ay mahirap pag-ugnayin kaya nararapat lamang na magpasalamat tayo simula ngayon, dahil ang mga ganitong klase ng talata ang nagpapalinaw satin.

This article was translated by Paulo Radomes and was originally written by Justin Dillehay for The Gospel Coalition (TGC). To read the original version, click https://www.thegospelcoalition.org/article/mystery-christian-obedience/

Paulo Radomes

Paulo Radomes

Paulo serves as an Assistant Pastor in God’s Sanctuary Christian Fellowship in Antipolo. He finished college with a Bachelor's degree in Mass Communication and is currently pursuing his Master's in Divinity. He also has his own blog site, thevirtualberean.wordpress.com

Justin Dillehay

Justin Dillehay

Justin Dillehay (MDiv, The Southern Baptist Theological Seminary) is a pastor of Grace Baptist Church in Hartsville, Tennessee, where he resides with his wife, Tilly, and his children, Norah, Agnes, and Henry. He is a contributing editor of The Gospel Coalition.
Justin Dillehay

Justin Dillehay

Justin Dillehay (MDiv, The Southern Baptist Theological Seminary) is a pastor of Grace Baptist Church in Hartsville, Tennessee, where he resides with his wife, Tilly, and his children, Norah, Agnes, and Henry. He is a contributing editor of The Gospel Coalition.

Related Posts

John Piper

Ang Pinakamaliit na Pananampalataya

Maliwanag kung gayon, na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag, at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. (Roma 9:16 MBBTAG) Sa

John Piper

Ano ang Ginawa ni Hesus para sa Kamatayan

Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. 28 Gayundin naman, si Cristo’y minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga

Jeff Chavez

Irresistible Grace Part 2

The goal of this series is to magnify God’s sovereign grace and to humble man’s pride. This blog post is based on Covenant Reformed Seminary

Jeff Chavez

Irresistible Grace Part 1

The goal of this series is to magnify God’s sovereign grace and to humble man’s pride. This blog post is based on Covenant Reformed Seminary