Gaano Kahalaga Ang Integridad?

share

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

Gaano nga ba kahalaga ang integridad para sa ating mga Kristiyano? Yung kahit nasa harap ka ng madla, o walang nakakakita, nakakasigurado ka na pawang katotohanan ang inilalahad mo. Ilalabas ang baho ng pagkatao, kung kinakailangan. Paninindigan ang pagiging kristiyano, hindi dahil ito ang ‘yong titulo. Bagkus alam mong ito lamang ang natatanging paraan sa ikatatahimik ng ‘yong kaluluwa. Kaya ba natin ‘to?

Hindi ibig sabihin nito na hindi ka magkakamali, pero sa ‘yong pagkakamali, hindi mo pagtatakpan ang ‘yong sarili, hindi ka magtatago. Malaya ka, pero hindi mo pinagsasamantalahan ang ‘yong kalayaan. Ang kalayaan mo ay naaayon sa pag-sunod mo sa Panginoon. Hindi mo diyos ang ‘yong sarili, sapagkat ika’y nakakasiguradong wala kang maipagyayabang maliban sa ginawa ni Hesus para sayo.

Ito ang kasiguraduhang ating pinanghahawakan sa pagbibigay natin ng halaga sa integridad:

 “Kaya nga, hindi na hahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Cristo Jesus. Wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritung nagbibigay-buhay sa pamamagitan ni Cristo Jesus.” (Mga Taga-Roma‬ 8:1-2‬)

Si Jesus ang dahilan kung bakit nagagawa nating mamuhay ng may integridad. Alam naman natin that it’s impossible to be perfect in everything we ought to do for the Lord. Kung ang gobyerno nga natin ay kahit kailan hindi magiging perpekto, sapagkat walang perpektong tao. Kahit na napakaganda pa ng mga layunin ng mga naiatas na mga opisyal sa ating bansa, kahit na pabor ito sa madla, kung hindi ito naaayon sa Kanyang Salita, hindi ito ikatatahimik ng ating kaluluwa, kung tunay ngang nasa atin ang banal na Espiritu Santo. Ang Panginoong Hesus lamang ang natatanging nagawang mamuhay sa mundo ng walang pagkakamali. And only through Him will we attain a perfect government. We’ll get there one day. Pero ang tanong, do we look forward to Christ’s perfect governance? Do we practice it here on earth through our integrity as believers?

Ngayong tayo’y nandirito pa sa mundong ito, nawa’y hindi tayo mawalan ng pag-asa tuwing tayo ay nagkakamali, wag sana tayong ma-frustrate sa ating mga kahinaaan. Bagkus, sa bawat pagkakamali, ating mabatid ang pagiging mapagpasensya at maaawain ng ating Panginoon. Nakasaad nga sa Salmo‬ 103:8-11‬:

 “Ang Panginoon ay mahabagin at matulungin, hindi madaling magalit at sagana sa pagmamahal. Hindi siya palaging nanunumbat, at hindi nananatiling galit. Hindi niya tayo pinarurusahan ayon sa ating mga kasalanan. Hindi niya tayo ginagantihan batay sa ating pagkukulang. Dahil kung gaano man kalaki ang agwat ng langit sa lupa, ganoon din kalaki ang pag-ibig ng Dios sa mga may takot sa kanya.” 

We weren’t called to perfection, but we were called to holiness and to the daily renewal of our minds. Ang importante ay ating patuloy na maintindihan na tayong mga Kristiyano ay mga makasalanang nangangailangan sa Panginoong Jesus. Hindi tayo ipinanganak na may taglay na kabutihan:

“Gaya nga ng sinabi sa Kasulatan, walang matuwid sa paningin  ng Dios, wala kahit isa. Walang nakakaunawa tungkol sa Dios, walang nagsisikap na makilala Siya. Ang lahat ay tumalikod sa Dios at naging walang kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa.” (Roma 3:10-12)

Salamat sa Panginoong Hesus, our stories do not end here. Tayo ay naligtas dahil sa biyaya ng Dios, sa ating pananampalataya kay Hesus. At ang katotohanang ito ang ating pag-asa, na kahit na tayo’y nanghihina at nagkakamali, patuloy na magiging tapat ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Nawa’y maging ganun din tayo sa Kanya. Nawa’y ating mapagtibay at mapanatili ang integridad sa ating buhay.

Ria Rabajante

Ria Rabajante

Ria is a flight stewardess based in Saudi Arabia. She shares personal stories about about her life and faith on her YouTube channel, "Ria and the Camera."
Ria Rabajante

Ria Rabajante

Ria is a flight stewardess based in Saudi Arabia. She shares personal stories about about her life and faith on her YouTube channel, "Ria and the Camera."

Related Posts

Jeff Chavez

Perseverance of the Saints 1

The goal of this series is to magnify God’s sovereign grace and to humble man’s pride. This blog post is based on Covenant Reformed Seminary

John Piper

Ang Ating Kalabang Walang Pangil

Kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga Hentil na hindi saklaw ng pagtutuli ayon sa Kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni CKristo.