Paano I-Tatame ang Iyong Dila

share

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

Ang pagpapaamo ay isang proseso kung saan ang isang mailap na hayop ay nagpapasailalim at pagpapasuko sa kontrol ng tao. Anong hayop ang pinakamahirap na paamuin? Mga Zebra? Pating? Mga pusa sa bahay?

Ayon sa Bibliya, ito ang dila ng tao. Tulad ng naobserbahan ni James, na kapatid ni Jesus, “Sapagka’t ang bawa’t uri ng mga hayop at mga ibon, ng mga nagsisiusad at mga bagay sa dagat, ay pinaaamo, at napaaamo ng tao:” (Santiago 3: 7, Ang Biblia 1978). Sa kabila ng tagumpay ng sangkatauhan sa pag-papaamo sa kaharian ng hayop, mayroong isang mailap na bagay, sabi ni James, hindi pa natin napasubali at umangkop: “Datapuwa’t ang dila ay hindi napaaamo ng sinomang tao;”

Habang hindi natin lubos na mai-tame ang ating mga dila, maaari natin — sa tulong ng Holy Spirit— gumawa ng mga hakbang upang magamit ang ating mga salita sa paraang lalong mag-edify at mas maging katulad ni Jesus. Wala sa mga steps na ito ang bago para sa bawat mananampalataya na nagbasa ng Bibliya na naituro sa pagpapaamo ng ating mga dila. Ngunit tulad ng sinabi ng English writer na si Samuel Johnson, “Kailangang paalalahanan ang mga tao nang mas madalas kaysa sa kailangan silang turuan.” Narito ang ilang mga reminders tungkol sa kung paano tayo maaaring maging mas maingat tungkol sa kung ano ang sinasabi natin.

Tumingin sa iyong pagiging isa kay Kristo

Ang salitang “kay Cristo” ay nagamit nang 216 beses sa mga sulat ni Paul at 26 beses sa mga isinulat ni John. Ang salitang “kay” ay ang mahalagang taga-connect ng doktrina na tinukoy bilang “pagiging isa kay Kristo.” Ang pagiging isa kay Cristo ay nangangahulugang ikaw ay kay Cristo at si Cristo ay nasa iyo. Dahil tayo ay kaisa sa Kanya, binibigyan tayo ni Jesus ng kapangyarihan at kakayahang gawin ang anumang hinihiling Niya sa atin. Dahil sa pagiging isa na ito kay Cristo masasabi natin ang sinabi ni Paul, “Ako ay may sapat na lakas na gawin ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Cristo na nagbibigay ng kapangyarihan sa akin.” (Fil. 4:13, ASD). Mas naiintindihan natin na maaari tayong magbago kapag naiisip natin ang ating pagiging isa kay Cristo, na si Hesus ay nasa atin at tinutulungan tayong i-tame ang ating mga dila.

Magsalita lamang pagkatapos ng maingat na pagkukunsidera

Halos sa mga action film ay mayroong isang eksena kung saan ang bida ay nahuli ng kontrabida. Ang ating bida ay nakagapos ang kanyang mga kamay at paa o tinututukan ng baril o sa anumang paraan na walang magawa at hostage ng kontrabida. At sa tuwing iniinsulto o naproprovoke ng bida ang kontrabida, nagreresulta ito sa physical na pananakit. Habang hinahangaan natin ang ginagawa ng bida, malamang na iisip natin, “Bakit hindi na lang siya tumahimik?”

Ang napupuna natin ay ang bida ay may choice na huwag magsalita. Ngunit, madalas nating nakakalimutan, na kagaya ng bida, mayroon din tayong kaparehong choice. Sinasabi sa atin ng aklat ng Kawikaan, “Ang taong maingat sa pagsasalita ay nag-iingat ng kanyang buhay. Ngunit ang taong madaldal, dulot sa sarili ay kapahamakan.” (Kaw. 13: 3, ASND) at na “Sinomang nagiingat ng kaniyang bibig at kaniyang dila nagiingat ng kaniyang kaluluwa mula sa mga kabagabagan” (Kaw. 21:23, ADB1905).

Maaring hindi tayo tatanggap ng pisikal na pagkabugbog para sa kung ano ang sinasabi natin. Pero kalimitan, ang ating mga salita ay nagagamitin upang makapanakit pa rin ang iba. Ngunit maiiwasan natin ang mga bagay na ito at sa iba uri ng pananakit sa pamamagitan ng simpleng pagkilala na hindi natin kailangang sabihin ang lahat ng nasa isip natin.

Unawain kung bakit ayaw mong tumahimik

Sinasabi din sa atin ng Kawikaan, “Ang mangmang na hindi madaldal ay iisiping marunong; kung hindi siya masalita at ang bibig ay laging tikom.” (Kaw. 17:28, MBBTAG). Bakit tayo tumatanggi na manahimik, kahit na iyon ay kapakinabangan sa atin? Kadalasan tumatanggi tayong manahimik dahil naniniwala tayo sa isang zero-sum na pakikipagusap na kung tatanggi tayong magsalita ang ibang tao ay “mananalo.”

Pero ang reality ay bihira tayo manalo sa ganitong sitwasyon. Hindi natin mababago ang isip ng ibang tao. Ang nakukuha lang natin ay ang panandaliang emotional high ng pagsasabi ng isang masakit na pananaway. Ang hindi natin naiisip ay isiniset lang natin ang isang panandaliang buzz sa halip na ang permanenteng benepisyo ng pag-iisip na wise at maunawaan.

Maging mabagal sabihin kung ano ang nasa isip

Imagine kung ang iyong susunod na iniisip ay maaaring marinig ng daan-daang o libu-libong mga tao, at may potensyal na ibinahagi upang nalalaman ito ng milyon-milyon. Kalimitan sa kasaysayan ng tao, ang kakayahang iyon ay limitado sa kaunting mga pinaka-maimpluwensyang tao sa mundo. Ngunit ngayon, dahil sa mga tools sa komunikasyon tulad ng social media, ang bawat pagsasalita natin — may kababawan man o malalim, wise o kalokohan – ay maaaring kumalat sa buong mundo.

Sa gayong kapangyarihan nararapat na maging maingat tayo tungkol sa kung ano ang sinasabi o sinusulat. Ngunit ngayon, hindi tayong nagiging mas maingat tungkol sa kung ano ang sinasabi natin kaysa noon. Ang kasiyahan na nagmumula sa instant na komunikasyon ay nakakaakit sa atin na maging mabilis na sabihin ang nasa isipan – madalas bago natin masuri ang ating mga salita.

Malinaw sa Bibliya ang ganoong pag-uugali ay kamang-mangan. “Nakikita mo ba ang tao, na nagmamadali sa kaniyang mga salita? ” sabi sa Kawikaan 29:20 (ABTAG1978). “May pagasa pa sa mangmang kay sa kaniya.”So papaano tayo maging hindi padalos-dalos sa pananalita? Ang isang paraan ay mag-set ng  limitasyon ng oras bago ka magsalita o sumulat sa isang public platform. Kung ang ating sasabihin ay tila witty o nakakatawa na hindi sulit sabihin muli pagkatapos ng isang cool-down period ng ilang oras o ilang araw, kung gayon marahil hindi ito nararapat banggitin sa iyong inaakala.

Tandaan na accountable tayo

Marahil ang pinaka-mabisang paraan para i-tame ang ating dila ay ang pagpapaalala sa ating sarili na papanagutin tayo ng Diyos para sa bawat hindi maka-Diyos na pananalita na sinabi natin. Ang bawat isang salita. Tulad ng sinabi ni Jesus, “At sinasabi ko sa inyo, na ang bawa’t salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom.” (Mat. 12:36, ABTAG1978). Kapag naniniwala tayo na totoo ang pahayag na ito — kapag pinaniwalaan natin ito ng buo nating pagkatao – mas napapadali ang pag-paamo ng ating mga dila.

This article was translated by Nitoy Gonzales and was originally written by Joe Carter for TGC. To read the original version, click  https://www.thegospelcoalition.org/article/how-tame-tongue/

Marianito “Nitoy” M. Gonzales

Marianito “Nitoy” M. Gonzales

Marianito “Nitoy” M. Gonzales is an ordinary guy who serves an extraordinary God. A government employee, blogger, and founder of https://delightinggrace.wordpress.com. Happily married to Cristy-Ann and father to Agatha Christie who worship and serve at Faithway Community Baptist Church, Sta. Rita Batangas City.

Joe Carter

Joe Carter

Joe Carter is an editor for The Gospel Coalition, author of The Life and Faith Field Guide for Parents, the editor of the NIV Lifehacks Bible, and the co-author of How to Argue Like Jesus: Learning Persuasion from History’s Greatest Communicator. He also serves as an executive pastor at the McLean Bible Church Arlington campus in Arlington, Virginia. You can follow him on Twitter.
Joe Carter

Joe Carter

Joe Carter is an editor for The Gospel Coalition, author of The Life and Faith Field Guide for Parents, the editor of the NIV Lifehacks Bible, and the co-author of How to Argue Like Jesus: Learning Persuasion from History’s Greatest Communicator. He also serves as an executive pastor at the McLean Bible Church Arlington campus in Arlington, Virginia. You can follow him on Twitter.

Related Posts

John Piper

Ano ang Ginawa ni Hesus para sa Kamatayan

Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. 28 Gayundin naman, si Cristo’y minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga

Jeff Chavez

Irresistible Grace Part 2

The goal of this series is to magnify God’s sovereign grace and to humble man’s pride. This blog post is based on Covenant Reformed Seminary

Jeff Chavez

Irresistible Grace Part 1

The goal of this series is to magnify God’s sovereign grace and to humble man’s pride. This blog post is based on Covenant Reformed Seminary

Jeff Chavez

Limited Atonement Part 2

The goal of this series is to magnify God’s grace and to humble man’s pride. This is blog post is based on Covenant Reformed Seminary