Papaano Mo I-Didefine ang Salitang Bukas-Palad?

share

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

Marahil wala nang mas dakila pang kahulugan ng pagiging mapagbigay kaysa sa mga salitang bumubuo sa Juan 3:16:

“Sapagka’t gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak,” (Ang Dating Biblia 1905)

Ano pa ba ang mas mabuti kaysa pagsilang ng ating Tagapagligtas? Ang kanyang sabsaban ay hindi ang higaan para sa hari. Walang mainam na kahoy, walang silk na telang pangsapin, o malambot na kumot. Inihiga siya sa isang pakainan, na napaliligiran ng mga hayop.

Narito at nahaharap tayo sa katotohanan na ang pagiging bukas-palad ay kasing buti ng kahandaan nitong magsakripisyo.

Pero mayroon pa: Ang krus ay dapat ang tunay na kahulugan ng pagiging bukas-palad . Walang makakapantay pa sa kahandaan ni Cristo na magdusa ng kawalang-katarungan, pahirap, at kamatayan. Ang isang perpektong tao ay handang tiisin ang kaparusahan ng mga taong binalewala ang kanyang presensya, ninakaw ang kanyang kaluwalhatian, at naghimagsik laban sa kanyang banal na awtoridad.

Ngunit hindi lang handa si Jesus; nagalak siya sa paggawa nito! (“Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus” – Sa Mga Hebreo 12:2, Magandang Balita Biblia) Ang pagiging bukas-palad ay hindi kailanman may pagdadamot o napipilitan lang; ang nagtutulak para gawin ito ay kagalakan na higit pa sa tungkulin.

Kasama ang pagsilang, kamatayan, at pagkabuhay na mag-uli ni Cristo, narito ang limang pang paraan na ipinapakita ng Diyos ang kanyang pagiging mapagbigay sa akin at sa inyo araw-araw.

1. Ang Kabutihan ng Pagmamahal na May Pagtanggap

Hindi lamang tayo nasisiyahan sa kalayaan mula sa pagkakasala, kahihiyan, at kaparusahan, ngunit natatamasa natin ang buong karapatan at pribilehiyo ng bago nating pagkatao bilang mga anak ng Hari. Hindi tayo hinahayaan ng Diyos na tulad ng isang tinanggihang hukom na nakita ang kanyang hatol ay binaliktad; tinatanggap niya tayo nang may magiliw na pagmamahal ng isang Ama.

“At ang Espiritu na tinanggap ninyo ay hindi kayo inalipin upang muling matakot, sa halip ginawa kayong mga anak ng Dios. Ngayon, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, matatawag na ninyong “Ama” ang Dios. (Mga Taga Roma 8:15, Ang Salita ng Dios)

2. Ang Kabutihan  ng Banal na Kasulatan

Inilaan ng Diyos ang kailangan para sa ating tagubilin, proteksyon, at patuloy na pagbabago. Tinuturuan tayo ng Kanyang Espiritu sa pamamagitan ng  kanyang Salita.

“Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran:  Upang ang tao ng Dios ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti.” (2 Timoteo 3:16-17, Ang Dating Biblia 1905)

3. Ang Kabutihan ng Church

Gayundin, ginagamit ng Diyos ang turo ng Kanyang iglesia at ng mga ministeryo sa katawan ni Cristo upang hikayatin, kumprontahin, protektahan, gabayan, at gawing mature tayo.

” Sa kaniya ang buong katawan ay inihugpong at pinag-isa ng itinutustos ng bawat dugtong ayon sa sukat ng paggawa ng bawat isang bahagi. Kaya nga, ang paglago ng katawan ay gumagawa sa ikatitibay ng kaniyang sarili niya sa pag-ibig.” (Mga Taga Efeso 4:16, Ang Salita ng Diyos)

4. Ang Kabutihan ng Araw-araw na Awa

Sa lahat ng kaloob na ito, mayroon pa rin tayong mga nakakatanggay na pagnanasa at isang pabago-bagong puso. Gayun pa man, dahil ang kanyang awa ay mabuti at mapagtiyaga, hindi niya tayo tinutugunan ng galit. Bagkus, ibinubuhos niya ang awa sa atin, mga awa na sariwa araw-araw at akma sa mga kaakibat nitong mga pagsubok, tukso, oportunidad, at responsibilidad sa bawat araw.

“ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Iyan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalipol. Araw-araw ay ipinapakita niya ang kanyang habag. Dakila ang katapatan ng Panginoon!.” (Panaghoy 3:22-23)

5. Ang Kabutihan ng Eternity

Hindi lamang tayo binibiyayaan ng Diyos ng mga espirituwal na kayamanan dito ngayon, kundi inaanyayahan niya tayo sa walang-hanggan na higit pa sa ating imahinasyon. Sa bukas-palad na pagmamahal, binubuksan niya ang mga pintuan ng bagong kalangitan at ng bagong lupa sa atin, kung saan ang kasalanan, pagdurusa, at kalungkutan ay hindi na mabubuhay pa, at mabubuhay tayo nang payapa at makikiisa sa kanya at sa isa’t isa magpakailanman.

 “At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis, at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay.” (Pahayag 21:4, Magandang Balita Biblia)

Ang mapagtubos na salaysay ng Banal na Kasulatan ang pinaka-mapaghimok na kahulugan ng pagiging bukas-palad sa mundo. Kaya kapag tinawag niya tayong hanapin ang kanyang kaharian sa halip na mag-imbak ng mga kayamanan sa mundo, inaanyayahan niya tayong sumama sa kanyang bukas-palad na misyon sa lupa!

Makikibahagi ba kayo sa kuwento?

Pagpalain Nawa Kayo ng Diyos,

Paul David Tripp

MGA TANONG NA DAPAT PAGNILAYAN

1. Sino ang naging bukas-palad sa inyo kamakailan? Ano ang magagawa nila sa kanilang oras, lakas, o pera na sa halip ay inilaan nila ito sa inyo?

2. Ano ang kinakailangang biblikal upang i-define ang pagiging mapagbigay? Magiging bukas-palad ba tayo kung walang kasamang sakripisyo? Isipin ang isang pagkakataon na ipinagmamalaki mo ang inyong kabaitan kapag kakaunti (kung mayroon mang) sakripisyo.

3. Naging bukas-palad na ba kayo sa panlabas lamang, ngunit may matigas at naapilitang puso? Ano ang nangyayari  sa iyo espirituwal?

4. Paano ninyo naranasan ang kabaitan ng Diyos sa linggong ito? Ilista ang lahat iyong naranasan at bilangin ang iyong mga natanggap na pagpapala.

5. Paano ninyo masusubok ang inyong sarili para sa isang hindi kumportableng pagiging mapagbigay sa linggong ito, na nangangailangan ng kagalakan at handang magsakripisyo? Ano ang gagawin ninyo para makabahagi sa bukas-palad na salaysay ng Diyos?

This short devotional was translated by Nitoy Gonzales and was originally written by Paul David Tripp.  To read the original version click https://www.paultripp.com/wednesdays-word/posts/how-do-you-define-generosity

Marianito “Nitoy” M. Gonzales

Marianito “Nitoy” M. Gonzales

Marianito “Nitoy” M. Gonzales is an ordinary guy who serves an extraordinary God. A government employee, blogger, and founder of https://delightinggrace.wordpress.com. Happily married to Cristy-Ann and father to Agatha Christie who worship and serve at Faithway Community Baptist Church, Sta. Rita Batangas City.

Paul Tripp

Paul Tripp

Paul Tripp is a pastor and best-selling author of more than 20 books, including My Heart Cries Out: Gospel Meditations for Everyday Life.
Paul Tripp

Paul Tripp

Paul Tripp is a pastor and best-selling author of more than 20 books, including My Heart Cries Out: Gospel Meditations for Everyday Life.

Related Posts

John Piper

Ang Pinakamaliit na Pananampalataya

Maliwanag kung gayon, na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag, at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. (Roma 9:16 MBBTAG) Sa

John Piper

Ano ang Ginawa ni Hesus para sa Kamatayan

Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. 28 Gayundin naman, si Cristo’y minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga

Jeff Chavez

Irresistible Grace Part 2

The goal of this series is to magnify God’s sovereign grace and to humble man’s pride. This blog post is based on Covenant Reformed Seminary

Jeff Chavez

Irresistible Grace Part 1

The goal of this series is to magnify God’s sovereign grace and to humble man’s pride. This blog post is based on Covenant Reformed Seminary