Ang Ating Kalabang Walang Pangil

share

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

Kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga Hentil na hindi saklaw ng pagtutuli ayon sa Kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni CKristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at 14 pinawalang-bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. 15 Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito’y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay (Colosas 2:13–15 MBBTAG )

Ito angAng dahilan kung bakit malaki ang pagkakaiba ang pagsasama kay Kristo ay malaki ang pagkakaiba para sa mananampalataya: ay dahil Nnakamit ni Kristo ang isang tiyak na tagumpay laban sa diyablo sa Kalbaryo. Hindi niya inalis si Satanas sa mundo, ngunit dinisarma niya ito sa paraang nawala ang sandata ng kapahamakan sa kanyang kamay.

Hindi niya maaakusahan ang mga mananampalataya ng hindi- pinatawad na kasalanan. Ito lang ang akusasyon na makakasira sa atin. At dahil dito, hindi niya tayo madadala sa ganap na pagkawasak. Maaari niyang saktan tayo pisikal at emosyonal — kahit patayin tayo. Maaari niyang tuksuhin tayo at udyukan ang iba laban sa atin. Ngunit hindi niya tayo masisira.

Ang tiyak na tagumpay ng Colosas 2:13–15 ay dahil sa “talaan ng utang na laban sa atin” ay ipinako sa krus. Ginamit ng diyablo ang talaang ito bilang kanyang pangunahing akusasyon laban sa atin. Ngayon wala na siyang akusasyong maaaring tumayo sa hukuman ng langit. Wala siyang magagawa sa bagay na pinakagusto niyang gawin: ang tayo’y kapahamakan. Hindi niya magagawa. Pinasan ni Kristo ang ating kapahamakan. Ang diyablo ay dinisarma.

Isa pang paraan ng pagpapahayag nito ay sa Hebreo 2:14–15: “[Naging tao si Kristo] upang sa pamamagitan ng kamatayan ay sirain niya ang may kapangyarihan sa kamatayan, iyon ay, ang diyablo, at palayain ang lahat ng mga nasa panghabambuhay na pagkaalipin dahil sa takot sa kamatayan.”

Ang kamatayan ay kaaway pa rin natin. Ngunit ito ay nawalan na ng pangil. Ang lason ng ahas ay natanggal na. Wala na ang nakamamatay na saksak. Ang saksak ng kamatayan ay kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan na magdulot ng kapahamakan ay nasa hinihingi ng batas. Ngunit salamat kay Kristo na tumupad sa hinihingi ng batas. ““Nasaan, O kamatayan, ang iyong tagumpay? Nasaan, O kamatayan, ang iyong kamandag?” (1 Corinto 15:55 MBBTAG).

This article was translated by Fatima Abello and Joshene Bersales, and was originally written by John Piper of Desiring God. To read the original version, click https://www.desiringgod.org/articles/our-toothless-enemy

John Piper

John Piper

John Piper (@JohnPiper) is founder and teacher of desiringGod.org and chancellor of Bethlehem College & Seminary. For 33 years, he served as pastor of Bethlehem Baptist Church, Minneapolis, Minnesota. He is author of more than 50 books, including Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist and most recently Providence.
John Piper

John Piper

John Piper (@JohnPiper) is founder and teacher of desiringGod.org and chancellor of Bethlehem College & Seminary. For 33 years, he served as pastor of Bethlehem Baptist Church, Minneapolis, Minnesota. He is author of more than 50 books, including Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist and most recently Providence.

Related Posts

Jeff Chavez

Perseverance of the Saints 1

The goal of this series is to magnify God’s sovereign grace and to humble man’s pride. This blog post is based on Covenant Reformed Seminary

John Piper

Ang Pinakamaliit na Pananampalataya

Maliwanag kung gayon, na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag, at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. (Roma 9:16 MBBTAG) Sa