Ang Ginawa ni Jesus sa Kamatayan

share

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom; Ay gayon din naman si Cristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalawa’y pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa kaniya. (Mga Hebreo 9:27-28, ADB1905)

Ang kamatayan ni Jesus ay nagdala ng mga kasalanan. Ito ang pinaka puso ng Kristiyanismo, ang puso ng ebanghelyo, at ang puso ng dakilang gawain ng pagtubos ng Diyos sa mundo. Nang mamatay si Cristo ay dinala niya ang mga kasalanan. Hindi niya kinuha ang mga kasalanan bilang Kanya. Nagdusa Siya para sa mga kasalanang ginawa ng iba, upang sila ay makalaya sa mga kasalanan.

Ito ang sagot sa pinakamalaking suliranin sa iyong buhay, kung nararamdaman mo ito bilang pangunahing problema o hindi. May sagot kung paano tayo magiging matuwid sa Diyos sa kabila ng pagiging makasalanan. Ang sagot ay ang kamatayan ni Cristo na isang handog para sa “mga kasalanan ng marami.” Itinaas Niya ang ating mga kasalanan at dinala sa krus at namatay doon ng isang kamatayang karapat dapat para sa atin.

Ngayon ano ang ibig sabihin nito sa aking kamatayan? Ito ay”…itinakda sa [akin] ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom.” Ibig sabihin, hindi na parusa ang aking kamatayan. Ang aking kamatayan ay hindi na parusa sa kasalanan. Ang aking kasalanan ay nadala na. Ang aking kasalanan ay “inilayo” ng kamatayan ni Cristo. Kinuha ni Cristo ang parusa.

Ngayon, bakit ba pa ako mamamatay? Dahil nais ng Diyos na ang kamatayan ay manatili sa mundo sa ngayon, maging sa kanyang sariling mga anak, bilang isang nananatiling patotoo sa kakila-kilabot na epekto ng kasalanan. Sa ating pagkamatay ay ipinakikita pa rin natin ang mga panlabas na epekto ng kasalanan sa mundo.

Ngunit ang kamatayan para sa mga anak ng Diyos ay hindi na ang Kanyang poot laban sa atin. Ito ang naging pintuan natin sa kaligtasan hindi bilang sumpa.
This article was translated by Nitoy Gonzales and was originally written by John Piper of Desiring God. To read the original version, click https://www.desiringgod.org/articles/what-jesus-did-to-death

John Piper

John Piper

John Piper (@JohnPiper) is founder and teacher of desiringGod.org and chancellor of Bethlehem College & Seminary. For 33 years, he served as pastor of Bethlehem Baptist Church, Minneapolis, Minnesota. He is author of more than 50 books, including Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist and most recently Providence.
John Piper

John Piper

John Piper (@JohnPiper) is founder and teacher of desiringGod.org and chancellor of Bethlehem College & Seminary. For 33 years, he served as pastor of Bethlehem Baptist Church, Minneapolis, Minnesota. He is author of more than 50 books, including Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist and most recently Providence.

Related Posts

Alistair Begg

Manalig Sa Bato

Magtiwala ka sa Panginoon magpakailanman, sapagkat ang Panginoong Diyos ay walang hanggang bato.  Isaias 26:4 Dahil mayroon tayong Diyos na mapagkakatiwalaan, magpahinga tayo sa Kanya

Alistair Begg

Paghahanda para sa Kamatayan

Sinabi ni Marta kay Jesus, “Panginoon, kung narito ka lang sana, hindi sana namatay ang kapatid ko. Pero kahit ngayon, alam kong anumang hingin mo

Alistair Begg

Walang Kapangyarihan sa Panalangin Mismo

Habang nagdarasal si Jesus sa hardin ng Getsemani noong gabi bago Siya ipako sa krus, Siya ay nababalisa tungkol sa Kanyang nalalapit na tungkulin. Sinasabi