Ang Hindi Natatapos na Honeymoon

share

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

“…at kung paanong ang lalaking ikakasal ay nagagalak sa babaing ikakasal, gayon magagalak ang Diyos sa iyo.” (Isaias 62:5, ABTAG2001)

Kapag gumagawa ng mabuti ang Diyos sa kanyang pinili, hindi ito katulad ng isang padalos-dalos na husgado na nagpapakita ng kabaitan sa isang kriminal na nakikita niyang kasuklam-suklam. Ito ay tulad ng isang lalaking ikakasal na nagpapakita ng pagmamahal sa kanyang nobya.

Minsan nagbibiro tayo at sinasabi ang tungkol sa isang kasal ay, “Tapos na ang pulot-gata.” Pero yun ay dahil limitado tayo. Hindi natin kayang suportahan ang tindi at ang pag-iibigan na honeymoon level. Ngunit sinasabi ng Diyos na ang kanyang kagalakan sa kanyang pinili ay tulad ng isang lalaking ikakasal sa isang nobya. At hindi niya ibig sabihin na nagsisimula ito sa ganoong paraan at pagkatapos ay nawawala.

Ang sinasabi Niya ay tungkol sa matindi, masaya, malakas, nakakagalak, masigasig at ang kasiyahan ng honeymoon. Pinipilit niyang iparating sa ating puso ang ibig niyang sabihin kapag sinabi niyang buong puso siyang nagagalak sa atin. Sa Jeremias 32:41 (MBBTAG), “Ikagagalak ko ang gawan sila ng kabutihan. Ipinapangako kong patatatagin ko sila sa lupaing ito, at gagawin ko ito nang buong puso’t kaluluwa.” At sa Zefanias 3:17 (MBBTAG), “Nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos, at ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Siya ay magagalak sa iyo at ang pag-ibig niya ang magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Masaya siyang aawit sa laki ng kagalakan,.”

Sa Diyos hindi natatapos ang pulot-gata. Siya ay walang hanggan sa kapangyarihan at karunungan at pagkamalikhain upang walang pagkainip para sa susunod na trilyong taon ng mga milenyo.
This article was translated by Nitoy Gonzales and was originally written by John Piper of Desiring God. To read the original version, click https://www.desiringgod.org/articles/the-honeymoon-that-never-ends

John Piper

John Piper

John Piper (@JohnPiper) is founder and teacher of desiringGod.org and chancellor of Bethlehem College & Seminary. For 33 years, he served as pastor of Bethlehem Baptist Church, Minneapolis, Minnesota. He is author of more than 50 books, including Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist and most recently Providence.
John Piper

John Piper

John Piper (@JohnPiper) is founder and teacher of desiringGod.org and chancellor of Bethlehem College & Seminary. For 33 years, he served as pastor of Bethlehem Baptist Church, Minneapolis, Minnesota. He is author of more than 50 books, including Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist and most recently Providence.

Related Posts

John Piper

Pahihirapan Dito, Paparangalan Doon

3 Katulad niya’y punongkahoy sa tabi ng isang batisan,     laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya’y nagtatagumpay.

Alistair Begg

Manalangin sa lahat ng pagkakataon

At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon; sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Cristo Jesus. 1

Alistair Begg

Ang Diyos ng Pag-Asa

“Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya,

John Piper

Ang Ating Walang Ngipin na Kaaway

“Kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga Hentil na hindi saklaw ng pagtutuli ayon sa Kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Cristo.