Manalangin sa lahat ng pagkakataon

share

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon; sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Cristo Jesus. 1 Thessalonians 5:18 MBBTAG12

Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga maykapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espirituwal ng kasamaan sa himpapawid. Ephesians 6:12 MBBTAG12

Sa lahat ng pagsubok na ating kinahaharap ang pananalangin ang magsisilbi nating sandata- kaya hinihikayat ni Apostle Paul na  “Hwag huminto sa pagpapanalangin”. 

Ano ba ang tinutukoy ni Paul? 

Hindi tayo inuutusang magkaroon ng formal prayer meeting oras-oras . Pero tinitiyak na ito ay isang pribilehiyo na makausap ang Panginoon sa pamamagitan ng pagpapanalangin na binibigkas nang malinaw. Pero kadalasa’y puso ang nananalangin, puso ang kumakausap. 

Inilahad nang masinop  sa kanta ng isang manunulat ang mga salitang ito: 

Panalangi’y Mithiing Tunay

Binibigkas o hindi pinapahayag 

Ang galaw ng tunay na katotohanan

Ay manginginig sa kalooban [1]

Ang panalangin na ” Binibigkas man o hindi pinapahayag” ay mahalagang sangkap upang mapanatili ang koneksiyon sa Panginoon. Ito ay isang walang katapusang gawain sa ating buhay, kasama ng pasasalamat, anuman ang kalagayang ating kinahaharap. 

Baka malinlang natin ang sarili nating  pag-iisip na ang panalangin ay isang simpleng  paghahalubilo lamang at tayo’y nananalangin lamang kung may bagay tayong kailangan. Ang pananalangin ay hindi opsyon, ito ay importante. Hindi ito tulad ng isang checklist na kapag nagawa mo na ay mamarkahan mo. Na tila limang minuto lang ay cover na ang buong araw mo. Imposible para sa lahat na magkaroon  ng matalik na  relasyon sa Panginoon kung hindi natin siya kasama sa bawat pangyayari saating buhay, kaya tayo’y  maging tapat  kung nananalangin. 

Ang pananalangin ay ang pakikipag-usap kahit ika’y bingi (para sa lahat ang pananalangin)- isa sa mga napakaimportanteng katotohanan para sa mananampalataya “ sapagkat wala kayong magagawa kung kayo’y hiwalay sa akin”John  15:5 MBBTAG12

Kung may pagkakataon sa buhay natin na iniisip nating kaya natin harapin ang ating Spiritual Battle ng  tayo lang, tayo  ay mabibigo at malalagay sa kapahamakan. Pero kung tayo ay mananatili sa Panginoon sa pamamagitan ng ating panalangin, pinangako Niyang ika’y kanyang pagpapalain at pupunuin ng kagalakan basta kasama mo Siya sa lahat ng iyong laban.

Ngayon, hangarin mong manalangin at magpasalamat sa lahat ng pagsubok na iyong kinakaharap; hangarin mong makausap ang iyong Ama sapagkat ika’y Kanyang gagabayan sa lakbay ng iyong buhay. Magalak sa ngalan ni Cristo dahil sa lahat ng oras laging nakikinig saiyo ang Dakilang Lumikha ng ating mundo. 
This article was translated by Fatima Abello and was originally written by Alistair Begg for Truth For Life. To read the original version, click https://www.truthforlife.org/daily/?date=07/07/2023&tab=alistair_begg_devotional

Ma. Fatima Abello is an upcoming third year student taking up Bachelor of Secondary Education Major in Filipino at Aklan State University. She is an active school leader, writer, digital editor, and an academic achiever. Despite of her schedules, she delights in serving and knowing the Lord more. Being a member of Boracay Grace Baptist Church, she is part of their music team where she sings, plays instruments, as well as teach children in Sunday schools.

Alistair Begg

Alistair Begg

Alistair Begg is the senior pastor of Parkside Church in Cleveland, Ohio, the Bible teacher at “Truth For Life,” and the author of Brave by Faith: God-Sized Confidence in a Post-Christian World. He is married to Susan, and together they have three grown children and five grandchildren.
Alistair Begg

Alistair Begg

Alistair Begg is the senior pastor of Parkside Church in Cleveland, Ohio, the Bible teacher at “Truth For Life,” and the author of Brave by Faith: God-Sized Confidence in a Post-Christian World. He is married to Susan, and together they have three grown children and five grandchildren.

Related Posts

Jeff Chavez

The Total Depravity of Man 1

The goal of this series is to magnify God’s grace and to humble man’s pride.  Are unbelieving men spiritually sick? The most common answer is

Jeff Chavez

Unconditional Election Part 3

The goal of this series is to magnify God’s grace and to humble man’s pride. This is blog post is based on Covenant Reformed Seminary

Jeff Chavez

Unconditional Election Part 2

The goal of this series is to magnify God’s grace and to humble man’s pride. This is blog post is based on Covenant Reformed Seminary

Jeff Chavez

Unconditional Election Part 1

The goal of this series is to magnify God’s grace and to humble man’s pride. We now come to one of the petals of TULIP