Sapat Para Sa Araw na Ito

“Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw.” (Lucas 11:3, MBBTAG) Kung ang tinapay ay kumakatawan sa isang bagay sa buong kasaysayan, ito ay pang-araw-araw na pagkain. Ang iba pang mga pagkain ay tiyak na kaaya-aya na mga karagdagan para tayo ay mabuhay, ngunit kapag iniisip natin ang tinapay, karamihan sa atin ay nag-iisip ng […]

Dumating Nawa Ang Kaharian Mo

“Dumating nawa ang kaharian mo.” (Lucas 11:2, ADB1905) Ang kaharian ng Diyos ay lubhang naiiba sa anumang kaharian sa lupa na natatag o matatatag pa. Ang mga kaharian sa lupa ay nasa ilalim ng mga namumuno na ang kapangyarihan ay limitado at tiyak na mawawala. Ngunit ang kaharian ng Diyos ay higit pa kaysa anumang […]

Tinatawag Natin Siyang Ama

“Sinabi ni Jesus sa kanila, “Kung kayo’y mananalangin, sabihin ninyo, ‘Ama, sambahin nawa ang iyong pangalan…” (Lucas 11:2, MBBTAG)  Sa sandaling inampon ang isang bata, nagbabago ang kanyang buong buhay; Nagkakaroon siya ng bagong pangalan, bagong pamilya, at kadalasan ay bagong uri ng pamumuhay. Subalit ang naayon sa batas na reyalidad na iyon ay maaaring […]

Ang Pribilehiyo ng Panalagin

“At nangyari, nang siya’y nananalangin sa isang dako, nang siya’y matapos, ay sinabi sa kaniya ng isa sa kaniyang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin, na gaya naman ni Juan na nagturo sa kaniyang mga alagad.” (Luke 11:1 ADB1905) Ang ating pakikipag-fellowship sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo ay pangunahing ipinapahayag sa pamamagitan […]

Masayang Pagsamba

“Kilalanin ninyo na ang Panginoon ang Dios! Siya ang lumikha sa atin at tayoʼy sa kanya. Tayoʼy kanyang mga mamamayan na parang mga tupa na kanyang inaalagaan sa kanyang pastulan.” (Salmo 100:3, ASND) Ang aklat ng Mga Awit ay inilarawan bilang isang baul ng gamot para sa ating kaluluwa. Makikita natin dito ang mga panaghoy […]

Ang Tanging Ipinagmamalaki Natin

“Hindi dapat ipagmalaki ng marunong ang karunungan niya, o ng malakas ang kalakasan niya, o ng mayaman ang kayamanan niya. Kung gusto ng sinuman na magmalaki, dapat lang niyang ipagmalaki na kilala niya ako at nauunawaan niyang ako ang Panginoong mapagmahal na gumagawa ng tama at matuwid dito sa mundo, dahil iyon ang kinalulugdan ko. […]

Niluluwalhati ang Diyos ng Bawat Kaloob

“Kaya kung kayo’y nagsisikain man, o nagsisiinom man o anoman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Dios.” (1 Corinto 10:31, ADB1905) Ang mga dramatikong tagpo ay may posibilidad na umagaw ng ating pansin. Isipin natin ang hole in one sa larong golf o ang buzzer beater sa basketball. Ang mga steady […]

Manalangin sa lahat ng pagkakataon

At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon; sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Cristo Jesus. 1 Thessalonians 5:18 MBBTAG12 Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga maykapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espirituwal […]

Ang Diyos ng Pag-Asa

“Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo.” (Roma 15:13, MBBTAG)  Tayo ay na sa isang panahon sa kasaysayan kung saan madaling kwestyunin ang pag-asa sa […]

Nasaan Ang Diyos?

“Nang panahon ni Haring Xerxes ng Persia, ang sakop niya’y mula sa India hanggang Etiopia. Binubuo ito ng 127 lalawigan. Ang kanyang palasyo ay nasa Lunsod ng Susa na siyang kapitolyo ng Persia. Nang ikatlong taon ng kanyang paghahari, siya ay naghanda ng isang piging para sa kanyang mga pinuno, mga katulong sa palasyo, mga […]