Panatilihin ang Sabbath, Ikalawang Bahagi

“Anim na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Nguni’t ang ikapitong araw ay sabbath sa Panginoon mong Dios:..” Exodo 20: 9-10 (Ang Dating Biblia,1905) Matapos nating mapatunayan na ang ikaapat na utos ay nananatili para sa ating kapanahunan—isang utos ng Panginoon—at dahil may kahalagahan ito sa ating buhay, maaari […]

Panatilihin ang Sabbath, Unang Bahagi

“Alalahanin mo ang araw ng sabbath upang ipangilin.” Exodo 20: 8 (Ang Dating Biblia, 1905) Sa buong kasaysayan ay may mga Kristiyano na may mabubuti at masigasig, marahil hindi nila sinasadya, ay naniniwala ang Sampung Utos ay talagang Siyam na Utos lamang. Habang lumalaon, ilan ay nagpasya na ang ikaapat na utos ay hindi tulad […]

Tinatapos ng Diyos Ang Kanyang Sinimulan

“Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa Araw ni Jesu-Cristo.” Filipos 1:6 (Magandang Balita Biblia) Kapag may sinumulang gawa ang Diyos, tiyak na tinatapos Niya ito. Sa Gawa 16, nakilala natin si Lydia, isang matagumpay na babae na may sariling negosyo at magandang bahay sa Filipos. Nagkaroon […]

Ibinangon sa Panibagong Buhay? Pitong Kahihinatngan ng Pagtanggi sa Pagkabuhay na Mag-uli

Kailangan ba talaga nating maniwala sa pagkabuhay na mag-uli para magkaroon ng pananampalatayang Kristiyano? Iniisip ng ilang tao na maaari tayong maging ganap na mabubuting Kristiyano nang hindi naniniwala sa pagkabuhay na mag-uli ng mga patay. Maaari tayong magsagawa ng Kristiyanong etika, sabi nila, at sikaping mahalin ang ating kapwa tulad ni Cristo. Ngunit sa […]

Buhay Na Pag-asa Para Sa Mga Nadurusang Puso

Ang mga Kristiyano ay hindi malaya sa pasakit sa buhay na ito. Maaaring subukan ng mga popular na mga katuruan ngayon na sabihin sa atin na sapat na ang pananampalataya, para hindi natin haharapin ang pagkabigo o ang pakiramdam ng pagkadurog dahil ng kasalanan at ng mga epekto nito. Pero hindi sumang-sangayon dito ang Bibliya. […]

Bakit Natin Nilalabanan ang Pagbabago—at Paano Tayo Susulong

Sa Bagong Tipan, ang matagumpay na ministeryo ng ebanghelyo ay nangailangan ng mga pagbabago. Bagama’t malaya siya, ginawa ni Pablo ang kanyang sarili na alipin ng lahat (I Cor. 9:19–23). Sa mga Judio siya ay naging tulad ng isang Judio. Sa mga nasa ilalim ng kautusan ay naging isa siya sa ilalim ng kautusan. Sa […]

Limang Hindi Esensiyal sa Pananampalatayang Kristiyano

Para sa mga church na sineseryoso ang Bibliya, ang doktrina ay maaaring mapanganib. Kung pinahahalagahan at itinuturo ang theology, ang panganib ay hindi kalabuan, kompromiso, o hindi angkop na pakikipagfellowship; kundi ang kabaliktaran nito. Kapag nagsimulang seryosohin ng mga tao ang doktrina (na dapat naman), maaari rin silang maging matigas at labis sa pagiging demanding […]

Nilikha Para Sa Mabuting Gawa

“Turuan mo ang ating mga kapatid sa pananampalataya na ilaan ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti upang makatulong sila sa mga nangangailangan, at maging kapaki-pakinabang.” Tito 3: 14 (Ang Mabuting Balita Biblia) Hindi ka narito nang nagkataon lamang kundi ito’y sa pagpili ng Diyos. Hindi mo naimbento ang iyong sarili, ni wala kang bahagi […]

Paghahanap Ng Isang Mabuting Church

Isa sa mga pinakanakakalito na isyu  sa buhay Kristiyano sa ika-dalawangput isang siglo sa Amerika ay kung saan ka pupunta upang mag-church. Sa mga bagong mananampalataya na naghahanap ng kanilang unang tahanan na simbahan, sa mga matatagal na Kristiyano na lumilipat sa isang hindi pamilyar na lugar, at kahit sa mga nakaugat sa isang partikular […]