Paano Paglingkuran Ang Isang Masamang Amo

share

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

“Maglingkod kayo nang masaya ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman, maging siya man ay alipin o malaya.” (Efeso 6:7-8 MBBTAG)

I-kunsidera ang limang bagay na ito mula sa Efeso 6:7–8 na may kaugnay sa iyong trabaho.

 1.)  Isang panawagan sa radikal na pamumuhay na nakasentro sa Panginoon.

Ito ay kamangha-mangha kumpara sa karaniwang paraan ng pamumuhay natin. Sinabi ni Pablo na ang lahat ng ating gawain ay dapat gawin bilang gawain para kay Cristo, hindi para sa sinumang supervisor na tao. Gawin ang trabaho ng may masayang kalooban dahil “…sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao.”

Ibig sabihin, iisipin natin ang Panginoon sa ginagawa natin sa trabaho. Itatatanong natin, Bakit  nais ng Panginoon matapos ang gawaing ito? Paano ito gagawin ng Panginoon sa Kanyang paraan? Kailan nais ng Panginoon matapos itong gawain na ito? Tutulungan ba ako ng Panginoon na gawin ito? Ano ang magiging epekto nito para sa karangalan ng Panginoon? Sa madaling salita, ang pagiging isang Kristiyano ay nangangahulugan ng radikal na pamumuhay at pagtatrabaho na nakasentro sa Panginoon.

2.) Isang panawagan na maging isang mabuting tao.

Ang pamumuhay na nakasentro sa Panginoon ay nangangahulugan ng pagiging mabuting tao at paggawa ng mabubuting bagay. Sabi ni Pablo, “[maglilingkod] nang masaya ang kalooban . . . ang bawat mabuting gawa ninuman.” Sinabi ni Jesus na kapag hinayaan nating lumiwanag ang ating ilaw, makikita ng mga tao ang ating “mabubuting gawa” at magbibigay kaluwalhatian sa ating Ama sa langit (Mateo 5:16).

3.) Lakas na gumawa ng mabuting trabaho para sa mga walang-malasakit na amo sa dito lupa.

Ang layunin ni Pablo ay bigyang kapangyarihan ang mga Kristiyano, na may motibo na nakasentro sa Panginoon, na magpatuloy sa paggawa ng mabuti para sa mga supervisor na hindi mapagkunsidera. Paano ka patuloy na gumagawa ng mabuti sa isang trabaho kapag binabalewala ka o pinupuna ka pa ng boss mo? Ang sagot ni Pablo ay: itigil mo na ang pag-iisip tungkol sa iyong amo bilang iyong pangunahing supervisor, at simulan ang pagtatrabaho para sa Panginoon. Gawin ito sa mismong mga tungkuling ibinigay sa iyo ng iyong maka-lupang supervisor.

4.) Bilang encouragement na walang mabuting gawa na mauuwi sa wala.

Marahil ang pinaka kahanga-hangang pangungusap sa lahat ay ito: “Sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman.” Ito ay kamangha-manghang. Ibig sabihin lahat ng bagay! Ang “…bawat mabuting gawa ninuman.” Bawat maliit na bagay na ginagawa mo na mabuti ay nakikita at pinahahalagahan at ginagantimpalaan ng Panginoon.

At babayaran ka niya para dito. Hindi ibig sabihin na nararapat ka talagang bayaran — na para bang may utang Siya sa iyo. Siya ang nagmamay-ari sa iyo, at lahat ng bagay sa sansinukob. Wala siyang utang sa atin. Ngunit malaya niyang pinili, buong biyaya na gantimpalaan tayo sa lahat ng mabubuting bagay na ginawa nang may pananampalataya.

5.) Bilang encouragement na ang walang-kabuluhang katayuan o estado sa lupa ay hindi hadlang sa malaking gantimpala sa langit.

Gagagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting bagay na gagawin mo — “maging siya man ay alipin o malaya.” Maaring isipin ng iyong supervisor na hindi ka gaanong kaimportanteng tao o maihahalintulad ka bilang isang alipin . O baka hindi niya man lang alam na nandiyan ka sa kanyang kumpanya. Hindi na mahalaga iyan. Alam ng Panginoon na ikaw ay nandiyan. At sa huli walang tapat na paglilingkod ang mawawalan ng saysay.
This article was translated by Nitoy Gonzales and was originally written by John Piper of Desiring God. To read the original version, click https://www.desiringgod.org/articles/how-to-serve-a-bad-boss

John Piper

John Piper

John Piper (@JohnPiper) is founder and teacher of desiringGod.org and chancellor of Bethlehem College & Seminary. For 33 years, he served as pastor of Bethlehem Baptist Church, Minneapolis, Minnesota. He is author of more than 50 books, including Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist and most recently Providence.
John Piper

John Piper

John Piper (@JohnPiper) is founder and teacher of desiringGod.org and chancellor of Bethlehem College & Seminary. For 33 years, he served as pastor of Bethlehem Baptist Church, Minneapolis, Minnesota. He is author of more than 50 books, including Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist and most recently Providence.

Related Posts

Alistair Begg

Manalig Sa Bato

Magtiwala ka sa Panginoon magpakailanman, sapagkat ang Panginoong Diyos ay walang hanggang bato.  Isaias 26:4 Dahil mayroon tayong Diyos na mapagkakatiwalaan, magpahinga tayo sa Kanya

Alistair Begg

Paghahanda para sa Kamatayan

Sinabi ni Marta kay Jesus, “Panginoon, kung narito ka lang sana, hindi sana namatay ang kapatid ko. Pero kahit ngayon, alam kong anumang hingin mo

Alistair Begg

Walang Kapangyarihan sa Panalangin Mismo

Habang nagdarasal si Jesus sa hardin ng Getsemani noong gabi bago Siya ipako sa krus, Siya ay nababalisa tungkol sa Kanyang nalalapit na tungkulin. Sinasabi