Sa Maikling Panahon

share

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

“Ang Diyos ng lahat ng biyaya, ang siyang tumawag sa inyo sa kaniyang walang hanggang kaluwalhatian kay Cristo Jesus. Pagkatapos ninyong maghirap ng maikling panahon, siya rin ang magpapaging-ganap, magpapalakas, magbibigay ng kakayanan at magpapatatag sa inyo.” (1 Pedro 5:10, Ang Salita ng Diyos)

Minsan sa gitna ng mga paghihirap at sa ordinaryong mga stress ng pang araw-araw na buhay, maaari tayong mapahinagpis, “Hanggang kailan, O Panginoon! Puro pasakit ang nakikita ko ngayon. Ano naghihintay sa akin bukas? Nandiyan ka pa rin ba sa paghihirap kong ito?”

Ang tanong na ito ay lubos na mahalaga, dahil sinabi ni Jesus, “Subalit siya na magtitiis hanggang wakas ay maliligtas.” (Marcos 13:13, Ang Salita ng Diyos). Nanginginig tayo sa pag-iisip na kasama tayo sa “sa mga tumatalikod at napapahamak” (Hebreo 10:39, Magandang Balita Biblia). Hindi ito biro. Ang pagdurusa ay isang kakila-kilabot na banta sa pananampalataya sa Diyos at sa Kanyang biyayang panghinaharap (future grace).

Kaya napakagandang marinig ang pangako ni Pedro sa mga naghihirap at pagod na Kristiyano, ” Ang Diyos ng lahat ng biyaya, ang siyang tumawag sa inyo sa kaniyang walang hanggang kaluwalhatian kay Cristo Jesus. Pagkatapos ninyong maghirap ng maikling panahon, siya rin ang magpapaging-ganap, magpapalakas, magbibigay ng kakayanan at magpapatatag sa inyo. (1 Pedro 5:10, Ang Salita ng Diyos).”

Ang katiyakan na hindi siya mag-aatubili nang higit pa sa ating makakayanan, at aalisin niya ang mga kapintasan na ating idinadaing, at  patitibayin niya magpakailanman ang wari na babaksak— ang katiyakang iyon ay nagmumula sa Diyos ng “lahat ng biyaya.”

Ang Diyos ay hindi Diyos ng iilang biyaya–katulad ng mga lumipas na biyaya . Siya ang “Diyos ng lahat ng biyaya” — kabilang na ang walang-hanggan at hindi mauubos na mga imbakan ng biyayang panghinaharap na kailangan natin para magtiis hanggang wakas.

Ang pananampalataya sa biyayang panghinaharap, na pinalakas ng alaala ng nakaraang biyaya, ang susi sa pagtitiis sa makipot at mahirap na daan patungo sa buhay.

This article was translated by Nitoy Gonzales and was originally written by John Piper of Desiring God. To read the original version, click https://www.desiringgod.org/articles/only-a-little-while

John Piper

John Piper

John Piper (@JohnPiper) is founder and teacher of desiringGod.org and chancellor of Bethlehem College & Seminary. For 33 years, he served as pastor of Bethlehem Baptist Church, Minneapolis, Minnesota. He is author of more than 50 books, including Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist and most recently Providence.
John Piper

John Piper

John Piper (@JohnPiper) is founder and teacher of desiringGod.org and chancellor of Bethlehem College & Seminary. For 33 years, he served as pastor of Bethlehem Baptist Church, Minneapolis, Minnesota. He is author of more than 50 books, including Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist and most recently Providence.

Related Posts

Alistair Begg

Manalig Sa Bato

Magtiwala ka sa Panginoon magpakailanman, sapagkat ang Panginoong Diyos ay walang hanggang bato.  Isaias 26:4 Dahil mayroon tayong Diyos na mapagkakatiwalaan, magpahinga tayo sa Kanya

Alistair Begg

Paghahanda para sa Kamatayan

Sinabi ni Marta kay Jesus, “Panginoon, kung narito ka lang sana, hindi sana namatay ang kapatid ko. Pero kahit ngayon, alam kong anumang hingin mo

Alistair Begg

Walang Kapangyarihan sa Panalangin Mismo

Habang nagdarasal si Jesus sa hardin ng Getsemani noong gabi bago Siya ipako sa krus, Siya ay nababalisa tungkol sa Kanyang nalalapit na tungkulin. Sinasabi