Dumating Nawa Ang Kaharian Mo

share

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

“Dumating nawa ang kaharian mo.” (Lucas 11:2, ADB1905)

Ang kaharian ng Diyos ay lubhang naiiba sa anumang kaharian sa lupa na natatag o matatatag pa. Ang mga kaharian sa lupa ay nasa ilalim ng mga namumuno na ang kapangyarihan ay limitado at tiyak na mawawala. Ngunit ang kaharian ng Diyos ay higit pa kaysa anumang geopolitikal na grupo o bahagi ng kasaysayan. Ito ay walang hanggan, pansansinukob, at personal, at ang Kanyang pamamahala dito ay mananatili sa lahat ng henerasyon (Awit 145:13)

Dapat nating tandaan ang mga katotohanang ito kapag nananalangin tayo ng “Dumating nawa ang kaharian mo.” Kapag sinusunod natin ang halimbawa ni Jesus at nananalangin ng ganito, isa sa mga bagay na hinihiling natin ay ang soberanya ng Diyos ay lalong maging matatag sa ating puso at buhay. Ipinapanalangin natin na ang mga nakakakilala kay Cristo ay mabuhay ng may nadaragdagang masayang pagpapasakop sa Kanyang pamamahala.

Ito ay isang worldview na may malaking kaibahan mula sa anumang kumukompronta sa natin sa araw-araw. Sa panahon ngayon,kadalasan, pinupuri ng Kanluraning kultura ang personal na tagumpay at pagiging sapat sa sarili. Hinihikayat tayong maniwala na tayo ang may kontrol. Ngunit kapag dumating sa ating buhay ang kaharian ng Diyos—kapag idinasal natin na kunin ni Jesus ang Kanyang karapatang posisyon sa trono ng ating puso—isang pagaaklas ang naganap. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. Ang Hari ng nilikha ay nananahan sa ating buhay at nagsisimulang ikumporme tayo sa larawan ng Kanyang Anak (Roma 8:29). Kapag nananalangin tayo sa ganitong paraan, ang Banal na Espiritu ay nagmiministeryo sa atin sa pamamagitan ng pagtatatag sa Diyos bilang hari sa bawat dimensyon ng ating buhay.

At hindi lang iyan. Kapag nananalangin tayo ng “Dumating nawa ang kaharian mo,” kinikilala rin natin na ang Diyos ang Hari ng mga bansa—na Siya ang naghahari sa lahat ng gawain ng kapanahunan. Inilarawan ni Isaiah ang Diyos bilang sumisipol sa mga bansa na dumating na”nakatira sa pinakamalayong bahagi ng mundo, at agad silang darating para salakayin kayo” (Isaias 5:26, ASND). Pinatawag ng Hari ang mga bansa na katulad ng pagtawag natin sa alaga natin aso para pumasok sa loob ng bahay. Kapag Siya ay sumisipol, sila ay kukumahog upang gawin ang Kanyang kagustuhan.

Kung gayon, hindi tayo dapat maging takot o magpaniil, sa anumang pagbabago ng kapangyarihan sa mundo. Sa halip, maaari tayong magalak sa Panginoon nating Hari, na siyang soberanya sa lahat ng bagay na ito.

Ang Kanyang kaharian ay hindi kailanman babagsak
Siya’y namumuno sa daigdig at kalangitan;
Ang susi ng kamatayan at impyerno
Sa ating Jesus ibinigay:
Itaas ang iyong puso,
Itaas ang iyong tinig!
Magalak, at muli kong sasabihin, magalak!
(Charles Wesley, “Rejoice, the Lord Is King!” (1744)

This article was translated by Nitoy Gonzales and was originally written by Alistair Begg for Truth For Life. To read the original version, click https://www.truthforlife.org/daily/?date=02/04/2020&tab=alistair_begg_devotional

Alistair Begg

Alistair Begg

Alistair Begg is the senior pastor of Parkside Church in Cleveland, Ohio, the Bible teacher at “Truth For Life,” and the author of Brave by Faith: God-Sized Confidence in a Post-Christian World. He is married to Susan, and together they have three grown children and five grandchildren.
Alistair Begg

Alistair Begg

Alistair Begg is the senior pastor of Parkside Church in Cleveland, Ohio, the Bible teacher at “Truth For Life,” and the author of Brave by Faith: God-Sized Confidence in a Post-Christian World. He is married to Susan, and together they have three grown children and five grandchildren.

Related Posts

Alistair Begg

Manalig Sa Bato

Magtiwala ka sa Panginoon magpakailanman, sapagkat ang Panginoong Diyos ay walang hanggang bato.  Isaias 26:4 Dahil mayroon tayong Diyos na mapagkakatiwalaan, magpahinga tayo sa Kanya

Alistair Begg

Paghahanda para sa Kamatayan

Sinabi ni Marta kay Jesus, “Panginoon, kung narito ka lang sana, hindi sana namatay ang kapatid ko. Pero kahit ngayon, alam kong anumang hingin mo

Alistair Begg

Walang Kapangyarihan sa Panalangin Mismo

Habang nagdarasal si Jesus sa hardin ng Getsemani noong gabi bago Siya ipako sa krus, Siya ay nababalisa tungkol sa Kanyang nalalapit na tungkulin. Sinasabi